Dette kommer fram i et innlegg som Fagforbundet Sør-Trøndelag ved fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad har sendt Fosna-Folket.

Her er hele brevet:

AMBULANSE NÅR DU TRENGER DET

Ambulansetjenesten i Midt-Norge har vært ute på anbud. Styret i helseforetaket har bestemt at det å kjøre syke pasienter til sykehuset ikke er en del av kjerneoppgaven til helsevesenet i dag.

I den siste tiden har det vært mye mediafokus rundt ambulansedriften i Midt-Norge, og kaoset har rådet siden vedtaket om konkurranseutsetting kom. Om to korte måneder skal nye selskaper overta driften av ambulansene, men fortsatt er det ingen som vet hvem som skal jobbe i selskapet. Selskapene har rett og slett ikke klart å skaffe sjåførene som skal kjøre bilene og redde livene ute hos pasientene.

Fagforbundet argumenterte hardt for at ambulansetjenesten ikke skulle anbudsutsettes når dette var til styrebehandling i Helse Midt-Norge. Styret ble kraftig advart bl.a. av Fagforbundets, de øvrige ansattes representanter, og fagekspertise på området i forkant av vedtaket. Likevel la flertallet i styret størst vekt på en rapport fra firmaet Ernst & Young som hevdet at det ville koste dyrt å gjøre ambulansetjenesten til helseforetakenes ansvarsområde.

Fagforbundet advarte mot systemet med anbudskontrakter til forskjellige private firmaer, og mente vi både hadde fagekspertisens, og den økonomiske argumentasjonen for at ambulansetjenesten burde drives og eies av Helseforetakene, men tapte ved voteringen. Fagforbundet har i hele denne prosessen arbeidet for at regjeringa må styre helseforetakene, og sikre at ambulansetjenesten blir en del av kjernevirksomheten i spesialisthelsetjenesten i alle foretak.

Fagforbundet har ovenfor Helse Midt-Norge krevd innsyn og kopier av dokumenter i forbindelse med anbudsrunden, og vil foreta en gransking av Helse Midt-Norges gjennomføring av konkurransen, da vi er skeptiske til at styret hadde godt nok faktagrunnlag da de fattet beslutningen. Vårt krav om innsyn er blitt avvist av Helse Midt-Norge, men vi jobber fortsatt for et slikt innsyn. Fagforbundet mener påstandene er dårlig dokumentert, og at grunnlaget for mange av dem er feil. Vi ønsker å få greie på hvorfor styret la så stor vekt på dette materialet, og mindre vekt på materialet fra ambulansefaglig ekspertise som hadde sterke argumenter for hvorfor ambulansetjenesten bør tilhøre helseforetakene.

Befolkningen i Midt-Norge går dessverre en utrygg tid i møte. Kort tid før de nye selskapene skal ta over ansvaret for ambulansene er det fortsatt helt uklart hvordan de skal gjøre det.

Pr. dags dato er det ingen som vet med sikkerhet hvordan dette skal gå.

Pasientene som trenger akutt hjelp fra Helse Midt-Norge fortjener bedre. De fortjener trygghet for at ambulansene kommer når de skal, med høyt kvalifisert personale som er motiverte til å gjøre jobben sin. Måten helseforetaket har opptrådt på kan dessverre være med på å undergrave ambulansetjenestene i vårt lokalmiljø.

Det er på tide at helseministeren skjærer igjennom! Sylvia Brustad må slå klart fast ambulansetjenestene skal eies og drives av det offentlige. Å drive ambulansene er en helt naturlig og selvfølgelig del av det å drive sykehus. Ambulansene bør være tett samkjørt med sykehusene de jobber sammen med. Da er det best at det er et foretak som er ansvarlig for hele tjenesten.

Med hilsen

FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

Arne Jan Skjerdingstad

fylkesleder