Kommunen har mottatt klage fra Fosen Naturvernforening på dette.

Klagepunkter

Klagen er på følgende ting:

1. Støyvoll må være omsøkt før arbeidene kan igangsettes.

2. Veiretten er ikke i orden.

3. Motorsportsanlegget vil kunne sperre etablerte adkomster for skogbrukerne i området.

4. Frist for tilbakeføring av gjennomførte tiltak hvis det ikke gis dispensasjon.

Tilbakeviser

Saksbehandler i Rissa kommune Grethe Rostad anbefaler at klagen ikke tas til følge når saken kommer opp i Hovedutvalget for teknisk, landbruk og miljø 22. desember. Hennes vurdering på klagepunktene er:

1. Det er en ny støyvurdering på gang i forhold til at plassering av startområdet er endret i forhold til da første støyvurdering ble foretatt. Det anses ikke hensiktsmessig å kreve søknad før igangsetting før man vet om og hvor den skal opparbeides. Det vil imidlertid ikke bli gitt brukstillatelse eller ferdigattest før dette er på plass.

2. Rissa kommune sitter på dokumentasjon som man mener gir veirett inn til anlegget. Denne dokumentasjonen er vurdert av jurist hos Skifte Eiendom. Dersom dette bestrides må kommunen stevnes ovenfor jordskifteretten.

3. Kommunen er ikke kjent med at det er etablert adkomster for skogbrukerne i området. Av flyfoto ser man ikke at det er etablert plantefelt i dette området, og dessuten anses det mulig å frakte ut tømmer utenfor dette området hvor det er gitt dispensasjon.

4. Det er gitt dispensasjon i saken, og dispensasjonsvedtaket er stadfestet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Forholdet til tilbakeføring, bør vurderes i arbeidet med reguleringsplanen