«Ingen av kommunene bør ensidig kunne øke den nye kommunens totale langsiktige gjeld og gjeldsforpliktelser ut over opprinnelige budsjett i 2018», skriver Emil Raaen i sin tilrådning til politikerne i Ørland og Bjugn. Saksframlegget fortsetter:

«Begge kommunene kan for budsjett 2019 vedta låneopptak i henhold til budsjettert årlig avdrag på lån. Låneopptak ut over dette bør legges frem og diskuteres i fellesnemnda.»

Sett i sammenheng, råder dermed dagens to kommune om å forplikte seg til lånestopp hver for seg.

Nå er det felles ny kommune som bør gjelde.

Samordning

Som kjent ble Ørland og Bjugn slått sammen av Stortinget uten at de selv fant sammen.

Raaen er prosjektleder for kommunesammenslåingen, og blir den nye rådmannen i en sammenslått Ørland kommune fra 2020. Han skriver i saksframlegget at utarbeidingen av budsjetter for 2018 skjedde hver for seg fordi arbeidsutvalget og fellesnemnda for den nye kommunen ikke var ferdig etablert høsten 2017.

«I forbindelse med økonomiplan for 2019-2022 og budsjett for 2019 bør fellesnemnda i langt større grad sørge for at det foregår en samordning av budsjettprosessene», heter det i saksframlegget.

- Begrenset handlingsrom

Raaen påpeker at regnskapsgjennomgangen for den nye kommunen viser at man har et begrenset økonomisk handlingsrom.

«Og derfor er det allerede nå behov for å starte jobben med å gjøre nødvendige og viktige prioriteringer i fellesskap», skriver han til politikerne.

Bremse nå

I dag betaler både Ørland og Bjugn kommune ned omkring 20 millioner kroner i avdrag på sine lån årlig. Det åpner Raaen for at man kan fordele slik man vil i budsjettet for 2019.

«Vedtak om nye låneopptak ut over opprinnelig budsjett skal fra og med andre halvår 2018 legges frem for fellesnemnda før vedtak i den enkelte kommune», foreslår Raaen at politikerne bør vedta.

Ikke bruke sparepengene

I tillegg foreslår Raaen at hver kommunes disposisjonsfond, rett og slett penger kommunene har i banken, må øke i størrelse.

Prosjektlederen foreslår derfor at hver kommune skal ha minst like mye penger på bok som de hadde ved nyttår og i tillegg det man gikk i pluss i 2017.

«Det bør i tillegg innarbeides avsetninger i det enkelte år», foreslår Raaen.

Dermed vil prosjektlederen at dagens to kommuner ikke bruker opp sparepengene før den nye kommunen trer i kraft.

Spare opp millioner

Det legges til grunn at kommuner bør ha 10 prosent av sine brutto driftsinntekter for et år i reserve.

For nye Ørland betyr det at man bør ha 95 millioner kroner på sine disposisjonsfond.

Ved utgangen av 2017 var beløpet for Ørland og Bjugn til sammen på rundt 30 millioner kroner, ifølge saksframlegget.

Åpenhet

Raaen ber også politikerne i de to kommunene om å vedta at kommunene skal orientere fellesnemnda om sin økonomiske status i forbindelse med sine tertialrapporter.

«Det bør legges opp til at en åpenhet om økonomi i begge kommuner, og at gjensidig forståelse av likheter og ulikheter danner grunnlaget for arbeidet med felles økonomiplan for 2020-2024», heter det i saksframlegget.

- Før vedtak

Fylkesmannen har gitt føringer i forbindelse med den lovmessige plikten både fellesnemnda har til å gi uttalelser til om investeringer i de enkelte kommunene før sammenslåing, og også krav til kommunene om å orientere sine sammenslåingspartnere.

«Fylkesmannen ser det formålstjenlig at fellesnemnda sin uttalelse er kjent før de formelle vedtak i de enkelte kommunestyrene. Da kan enkeltkommuner ha mulighet til å gjøre eventuelle tilpasninger. Følgelig anbefales det dialog mellom fellesnemnda og enkeltkommunene i prosessen frem til vedta», skriver fylkesmannen i epost til kommunene.

Bestemme

Det gjenstår å se om politikerne lytter til Raaens anbefaling.

Først skal arbeidsutvalget diskutere saken kommende tirsdag. Deretter ventes det at den skal behandles, og at fellesnemnda eventuelt fatter et vedtak om å innføre lånestoppen og resten av de økonomiske kjørereglene kommende torsdag.