I år har oppsynet hatt spesielt fokus på Nord-Fosen, Hemne og Hitra. Bare i Åfjord har politiet hatt fem saker den siste tida. Statens naturoppsyn utfører sin kontrollvirksomhet i samarbeid med det lokale politiet samt indre kystvakt. Det vanligste lovbruddet er at garn med maskevidde større enn 32 millimeter ikke blir tilstrekkelig nedsenket. I utgangspunktet er det ikke tillatt å fiske laks, sjøørret og sjørøye med garn, verken i saltvann eller ferskvann. Unntaket er fiske rettet mot oppdrettsfisk, med en maskevidde på 58 millimeter eller større, samt til nærmere angitte tidsrom og steder. Hans Einar Ring i Statens naturoppsyn har beslaglagt mer enn 150 garn i fylket de siste fem årene. Regelverket er omfattende, og kan være vanskelig og tidkrevende å finne fram i. Det har ifølge oppsynsmannen mye av skylda for lovbruddene.

- Mange setter seg for lite inn i lovverket. Noe av grunnen er at reglene kan være vanskelige å finne, samt sette seg inn i. Så er det de som fisker på samme måten som de kanskje har gjort i en mannsalder, og ikke vet at praksisen har blitt ulovlig, forklarer Ring. De som bevisst fisker etter laks og sjøørret prøver oftest å skjule garnet ved å benytte små og lite synlige blåser, eller at flottører ikke brukes i det hele tatt. Oppsynet benytter metoder som også finner de fleste ”blindsatte” garn. I mange tilfeller nøyer naturoppsynet seg med å gi advarsel. Dette gjelder ofte flytegarn med lovlig maskevidde, men som ikke er merket i henhold til merkeplikten. Ved klare brudd på regelverket blir redskapen beslaglagt. Beslaglagte redskaper blir overlevert politiet sammen med en anmeldelse. I de aller fleste tilfeller blir redskapen vedtatt inndratt og destruert. I cirka 20 prosent av tilfellene tas fiskerne på fersk gjerning eller finnes på andre måter. I så fall vanker anmeldelse, vanligvis med inndragning av redskap samt en bot på kjøpet. Lovbryterne er ifølge Ring stort sett samarbeidsvillige når regelbrudd påpekes.

Noen av naturoppsynets viktigste oppgaver er å forebygge miljøkriminalitet, blant annet ved å gi informasjon og veiledning. Ved å trykke i avisa et forenklet regelverk, sammenfattet fra flere lover og forskrifter, håper man iallfall at de som ønsker å fiske etter saltvannsfisk slipper å miste redskapen unødig.

Oppsynsmann Hans Einar Ring (t.v.) overleverte nylig beslaglagte redskap til politiførstebetjent Edgar Frønes i Åfjord.