Miljødirektoratet tar hovedansvaret

Trekker fylkesmannens ansvar for forurenset grunn ved Ørland hovedflystasjon

Miljødirektoratet har nå hovedansvaret for grunnforurensningen ved Ørland hovedflystasjon. Illustrasjonsfoto: Terje Dybvik 

Nyheter

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kontaktet Miljødirektoratet 23. oktober i fjor med et ønske om å få avklare myndigheten for oppfølging av grunnforurensningen ved Ørland hovedflystasjon.

I et brev fra Miljødirektoratet gjøres det nå klart at de tar hovedansvaret for arbeidet.

Bakgrunnen for saken forklares med stortingets vedtak 14. juni 2012 om å lokalisere framtidas kampflybase på Ørlandet. Etableringen vil medføre store terrenginngrep og opprydningstiltak. Dette kan komme til å berøre gamle deponier, opprydding i brannøvingsfeltet og etablering av brannskole med nytt felt. Det pekes også på PAH forurensing ( polysykliske aromatiske hydrokarboner, red. anm.) , ønske om støyvoller med gjenbruk av lett forurenset masser, og vanlig «arealinngrep i forurenset grunn».


Høye sikkerhetskrav for alle aktuelle baser

Forsvarsdepartementet bekrefter at også Bodø hovedflystasjon kunne ha stått ovenfor nye sikkerhetskrav med ekstra kostnader.

Videre skriver Miljødirektoratet dette om bakgrunnen: I utgangspunkt er Fylkesmann ansvarlig myndighet for utslippstillatelser, generell forurensing samt gamle deponier ved flyplassen, kommunen er myndighet ved terrenginngrep (i henhold til forurensingsforskriften kap. 2) og Miljødirektoratet er myndighet for grunn som er forurenset av PFOS og andre per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS). I tillegg er Ørland et RAMSAR-område, hvilket krever at ekstra hensyn tas til de unike naturverdiene området har. Også dette har Miljødirektoratet myndighetsansvar ovenfor. Dette krever god samordning av flere forskjellige problemstillinger i samband med bygge- og anleggsvirksomhet. Forsvaret planlegger byggestart til tidlig 2015, og basen forventes å være i full virksomhet i 2018.

Direktoratets vurdering: Da dette blir en stor og krevende saksbehandling av forurenset grunn, der Miljødirektoratet, Fylkesmannen og kommunen nå har myndighet på forskjellige områder, så mener Miljødirektoratet det er hensiktsmessig at all opprydning i samband med kommende terrenginngrep i anleggsfasen for Ørland kampflybase, håndteres av Miljødirektoratet. Vi trekker derfor delegeringen av myndighet for grunnforurensing, inkl gamle deponier på flyplassen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Vi kommer i tillegg å være ansvarlige for bygge- og gravesaker i henhold til forurensningsforskriften kap. 2 som kommunen vanligvis har ansvar for.