Disse kan søke om 1,5 millioner kroner

Sør-Trøndelag fylkeskommune er med i prøveordning.

Illustrasjonsbilde: Storfosna kirne er ei langkirke. Byggverket er i tre og har 150 plasser. Den 11. desember i 1913 ble kirka innviet. Da kirkeklokka, som er 100 kilo og kostet 120 ringte, gikk de geistlige iført sitt kirkelige skrud i prosesjon fra Storfosen Gods til kirka. 

Nyheter

Sør-Trøndelag fylkeskommune er pilot i prøveordning for livssynsnøytrale seremonirom, melder fylkeskommunen på sin hjemmeside.

Kulturdepartementet følger opp kirkeforliket ved å legge til rette for at det etableres flere livssynsnøytrale seremonirom i kommunene. Det er viktig at alle har tilgang til lokaler som kan gi en verdig ramme, og som oppleves riktig, rundt gravferd og andre seremonier.

Får 1,5 millioner

Det er nå satt i gang et arbeid i fem fylkeskommuner med å opprette nye livssynsnøytrale seremonirom. De fylkeskommunene som mottar tilskudd, skal viderefordele midlene etter søknad og i henhold til retningslinjer utarbeidet av departementet.

LES OGSÅ:
*

Den skal tidlig krøkes …

… som god kirkesanger skal bli.


*

Brannutrykning til kirke

Fikk melding ved midnatt


*

Sør-Trøndelag fylkeskommune er valgt ut som pilot i en statlig prøveordning for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom. Kulturdepartementet har utformet overordnede retningslinjer for ordningen og tildelt Sør-Trøndelag et tilskudd på omlag 1,5 millioner kroner for 2013. Disse midlene lyses nå ut. Sør-Trøndelag fylkesting vedtok 24.april 2013 retningslinjer for Sør-Trøndelag.

Bryllup og gravferd

Formålet med midlene er å opprette nye, livssynsnøytrale seremonirom som skal være tilgjengelig for gravferd og ved ekteskapsinngåelse.

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging, modernisering og utsmykning. Det kan legges opp til at rommet kan brukes til andre formål når det ikke er seremonier.

Kommuner, kirkelige fellesråd og frivillige organisasjoner, herunder tros- og livssynssamfunn kan søke.