Vedtak om skatt på eiendommen din

Om du bor i Bjugn kommune.

ORDFØRER Arnfinn Astad ønsker at Bjugn kommune skal innføre eiendomsskatt. 

ROBEK OG EIENDOMSSKATT

Robek

Robek er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Med de nye reglene ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse. Kommuneloven § 60 (§ 59 a) nr. 1 definerer hva økonomisk ubalanse innebærer.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en skatt som betales på grunnlag av et takstmessig verdianslag for fast eiendom. Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning, og grunneierens økonomiske situasjon ut over eiendommens antatte verdi har ikke betydning for utmålingen av skatten. I Norge er eiendomsskatten en frivillig kommunal skatteform. Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt. Det er også opp til den enkelte kommune å bestemme utformingen av eiendomsskatten innenfor rammene fastsatt i eigedomsskattelova av 6. juni 1975.

Kommunestyret kan velge å skrive ut eiendomsskatt bare på verk og bruk. Utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk kan også skje i tillegg til utskriving av eiendomsskatt i klart avgrensa områder som helt eller delvis er utbygd på bymessig vis eller der slik utbygging er i gang.

Eiendommenes skatteverdi fastsettes ved taksering, og settes lik eiendommens objektive omsetningsverdi. Med objektiv omsetningsverdi menes den verdi en kjøper under normale omsetningsforhold er villig til å betale for eiendommen. Det er gitt særlige regler om verdsettelse av kraftproduksjonsanlegg.

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. Eiendomsskatten skal være minst 2 promille og ikke mer enn 7 promille av taksten. Det første året det blir utskrevet eiendomsskatt i en kommune, må skatten ikke være større enn 2 promille. Senere kan skatten ikke i noe år økes med mer enn 2 promille. For boliger kan kommunestyret fastsette et bunnfradrag i eiendomsskatten.

Kilde: regjeringen.no og wikipedia.no

Nyheter

Dette ble bestemt på mandag i forbindelse med formannskapets behandling av økonomiplanen for perioden 2014 - 2017

Ordfører Arnfinn Astad (Ap) la fram forslaget som ble vedtatt med sju mot fire stemmer.

LES OGSÅ: Samtlige kommuner på Fosen får stryk

Saken skal også behandles av kommunestyret før en eventuell eiendomsskatt vil innføres. Bjugn kommune har tidligere innført eiendomsskatt for verker og bruk. Dette kan bidra til en økning fra 2015 med Marine Harvest sin etablering på Valsnesetog med vindkraftutbygginga på Storheia fra 2019.

Seks mill. til PRO

I rådmannens forslag til økonomiplan for 2014-2017 ble det vedtatt noen tillegg på møtet. Rammen skal økes med seks millioner kroner som tilføres PRO (pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten) og det totale årsbudsjettet for 2014 skal konsekvensutredes.

LES OGSÅ:
* Her blir du overvåket døgnet rundt på Fosen
* Dette mener de om asylmottak i Rissa
* Frykter terror mot kampflybasen


Rådmannen ble for øvrig bedt om å fremme forslag til tiltak for å nå målet fastsatt av kommunestyret 25. september 2012 om at 325 årsverk innen utgangen av juni 2014 (journ.anm.: kommunen har 339 årsverk i dag) Dette ble enstemmig vedtatt etter et forslag fra Tore Melhuus (H).

Siste punkt i vedtaket var at det skal innføres eiendomsskatt fra 2015.

Vil selge hotellet

Per Odd Solberg fra Bygdelista la fram to konkrete forslag som bidrag til innsparinger. Han foreslo at kommunen skal avvikle det kommunale eiendomsselskapet KF Lagunen og selge Hotell Bjugin. Hans forslag falt med sju mot fire stemmer. Det andre forslaget var at kommune skal kansellere en årlig utgift på en million kroner til kai i Lysøysundet/Scanbio. Dette forslaget falt med ti mot en stemme.

På Robek-lista?

Kommunens tertialrapporter for 2013 viser, som Fosna-Folket tidligere har skrevet om, at Bjugn kommune mest sannsynlig vil gå med et stort underskudd i størrelsen pluss/minus ti millioner kroner. Rådmann Tor Langvold sa til Adresseavisen i gårsdagens avis kommunen per i dag har cirka 5,5 millioner kroner å betale ned av underskuddet fra 2011.

Hva mener du om eiendomsskatt? Si din mening i kommentarfeltet under saken.

– Det tror jeg ikke vi klarer i år. Da blir det Robek-lista fra nyttår.

Store kutt i årsverk

I økonomiplanen skriver rådmannen blant annet følgende: «Økonomisjefen har beregnet at det er 224 millioner kroner til drift i 2014. Da er alle andre kostnader dekket. Hvis vi skal fortsette med produksjonen i 2012 i 2014, vil vi trenge 240 millioner kroner (pluss sju prosent som er deflator for 2012 og 2013).

En reduksjon med 14 årsverk til 325 årsverk, vil gi en innsparing på 7 mill kroner. Hvis ytterligere 9-10 millioner kroner skal tas på lønnsbudsjettene, vil vi måtte redusere med ytterligere 15-20 årsverk. Da begynner det å bli veldig krevende for alle parter å finne fornuftige løsninger. Hvordan skal vi greie å stabilisere driften rundt 310 årsverk i planperioden?»

37 millioner i nye lån

Det er betydelige investeringer som kommunen planlegger i 2014. Infrastruktur til vei, avløp, tomter og annet utgjør en stor del av de totale investeringene på cirka 41 millioner kroner. Den største investeringskostnaden vil gå til ny barnehage i Botngård som er prissatt til 20 millioner kroner. I budsjettet legges det opp til at om lag 37 millioner kroner skal lånefinansieres, lån som må godkjennes av fylkesmannen hvis kommune havner på Robek-lista.

LES OGSÅ: – Krav om våpen i politibiler