Fortsatt lav ledighet i Sør-Trøndelag

Roan kommune har mest arbeidsledige i fylket
Nyheter

Selv om arbeidsledigheten økte litt fra september i fjor er ledigheten i Sør-Trøndelag ved utgangen av måneden på kun 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

I alt er 3 585 personer i fylket uten arbeid melder NAV i en pressemelding.

- Den forventede nedturen i norsk økonomi ser ennå ikke ut til å ha rammet Sør-Trøndelag i noen særlig grad. Ledigheten er fortsatt svært lav og det er en god etterspørsel etter arbeidskraft, selv om det er noen få tegn på at ledigheten vil øke noe i tiden som kommer. Den lave ledigheten de siste månedene skyldes primært et godt arbeidsmarked og en liten opptrapping av arbeidsrettede tiltak for ordinære arbeidssøkere de siste månedene, sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Stabil ledighet i de fleste yrker

Tendensen med økt ledighet innen de konjunkturutsatte yrkene fortsetter. Innen bygg og anlegg og i noe mindre grad innen industrien, øker ledigheten. Fortsatt er ledigheten i disse yrkene likevel lav. For andre yrker er det bare mindre endringer. Kun innen primærnæringer og serviceyrker er det nedgang i ledigheten. Stillingstilgangen i fylket er god. Antallet nye stillinger i fylket har økt med fire prosent hittil i år sammenlignet med samme tid i fjor. Innen helse, pleie og omsorg er det en økning i antallet nye stillinger på 26 prosent. Selv om det er en viss økning i ledigheten innen bygg og anlegg, er stillingstilgangen i disse yrkene fortsatt god.

Halvparten av kommunene har ledighet under to prosent

Fylkets laveste ledighet finner vi i Tydal hvor kun 0,9 prosent av arbeidsstyrken er uten arbeid. På de neste plassene følger Rennebu og Røros med 1,3 prosent og Snillfjord med 1,4 prosent. I alt har nesten halvparten av fylkets kommuner en ledighet på under to prosent. Det er nedgang i ledigheten i 10 av kommunene. Høyest i ledighet ligger Roan med 7,7 prosent. I denne kommunen er 30 av de 39 ledige permittert. Ledigheten i Trondheim er på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, en økning på syv prosent fra i fjor.

Nyheter