Folkeavstemning i februar 2014

Utredningsfase fram til 2013, folkemøter fra og med mars neste år, folkeavstemning og kommunestyrevedtak i februar og mars 2013.

FYLKESRÅDMANN ODD INGE MJØEN har nå igangsatt prosessene i forbindelse med en eventuell sammenslåing av Ørland og Bjugn. 

Nyheter

Dette er noe av det som ligger i framdriftsplanen for arbeidet med en eventuell sammenslåing av Bjugn og Ørland som nå er klar etter et møte i styringsgruppa mandag. Møtet ble holdt i Fylkeshuset i Trondheim. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen er leder for styringsgruppa.

Utredning og debatt
- Vi har delt arbeidet opp i tre faser. Nå er vi inn i en utredningsfase fram til oktober 2013. Etter dette vil det bli en debattfase, forutsatt av kommunestyrene velger å fortsette prosessen. Denne vil gå fram til en rådgivende folkeavstemning i februar 2014, og et vedtak i kommunestyrene angående dette i mars samme år, forklarer Mjøen, og fortsetter:

- Da kan de stoppe prosessene i kommunestyrene hvis de ønsker det. Hvis begge kommunene svarer ja, så blir det en formell prosess som overtar hvor det nedsettes en felles nemnd. Denne skal legge opp prosessen videre fram mot 1. januar 2016 som er det tidligste tidspunktet hvor det er mulig å få til en sammenslåing.

Lovverket sier at det ikke er mulig før dette.

Folkemøter
Om valget av tidspunkt for folkeavstemning sier Mjøen at styringsgruppa mener det blir for tidlig å sette denne til stortingsvalget i september neste år.
- Vi ønsker å ha folkemøter og møter med kommunestyrene med jevne mellomrom. De første folkemøtene vil bli i mars neste år. Møtene vil bli både i Bjugn og Ørland. Her ønsker vi å høre hva folk mener om det som er utredet, og om de har innspill til andre forhold som må utredes. Rett og slett komme i dialog med folk og skape legitimitet for prosessen.
Han forklarer videre at det i forkant av folkemøtene vil bli et orienteringsmøte for begge kommunestyrene hvor en også kan gi innspill til forhold som må utredes.

Smart eller ikke
Om klimaet i de to møtene som nå er avholdt i styringsgruppa fastslår Mjøen at det har vært en positiv tone.
- Alle parter har vært veldig åpen, direkte og konstruktiv.

Han framhever at styringsgruppa nå er inn i ei tid hvor det skal klargjøres hvorfor kommunene skal slås sammen.
- Det er dette vi nå skal finne ut; om det er smart med en kommunesammenslåing. Hvis det ikke er smart så skal vi ikke sette i gang, påpeker han for å si det enkelt, og legger til at prosessen må stoppes hvis demokratiet taper på dette.

Valglister for 2015
I framdriftsplanen legges det også inn en mulighet for at de politiske partiene i Ørland og Bjugn kan legge fram valglister til kommunevalget høsten 2015.
- Her sier valgloven at fristen til å levere listeforslaget er 31. mars 2015. Partiene har dermed ett år på seg hvis de sier ja til sammenslåing, sier Mjøen og viser til endelige vedtakene på bakgrunn av folkeavstemningen som må tas i kommunestyrene i mars 2014.
- Dette tenker jeg at de trenger fordi dette er en krevende prosess. Vi må ikke undervurdere denne tida, fordi den er viktig for å skape den demokratiske legitimiteten i kommunene.
I løpet av kort tid, i god til før jul, vil det nå bli sendt ut et anbudsgrunnlag til forskningsmiljø i Norge som har levert slike rapporter tidligere.
- Anbudsfristen blir i januar og da blir det i løpet av denne måneden valgt en utreder av rådmennene og meg, som har fått mandat fra styringsgruppa til å inngå denne kontrakten.
Videre forklarer Mjøen at styringsgruppa skal ha møte 25. januar da de vil møte de som skal foreta den faglige utredningen.