Het potet til debatt

Utbetalingen av 10,7 millioner kommunale kroner i forbindelse med aksjeovertakelse i Siva Eiendom Holding, kommer opp som sak i Bjugn kommunestyres møte førstkommende tirsdag.

Valsneset. 

Nyheter

Sakens kjerne er Valsneset energi- og industriselskap AS (VEI), hvor  Bjugn kommune og Siva Eiendom Holding (SEH) har eid halvparten hver av aksjene.


Midt i sommerferien

I saksframlegget til tirsdagens møte, opplyses det om at ordfører og rådmann hadde flere møter med ledelsen i SEH på forsommeren om pris og vilkår for salg av tomter på Valsneset. Det har vært store forskjeller i oppfatningen av hvilken pris en skulle legge seg på mellom Bjugn kommune og SEH. SEH skal i alle møter siden i fjor sommer framhevet at Bjugn kommune kan få kjøpe halvdelen av VEI.

SEH krevde at Bjugn kommune innfridde et lån på 10,7 millioner kroner ved en overtakelse. Ordfører Arnfinn Astad (Ap) og rådmann Tor Langvold tok en beslutning på å innfri dette kravet uten politisk behandling. Langvold tar delvis selvkritikk for dette i saksvurderingen:

«Rådmannen innrømmer at kommunen rent formelt burde behandlet spørsmålet om kjøp av SEH sin aksjeportefølge i VEI AS før overføring skjedde, men å innkalle til et ekstraordinært kommunestyre i sommerferien er ingen enkel øvelse. SEH ønsket en overføring av aksjene pr 15. august. Rådmannen beklager at overføringstidspunktet ikke ble satt til 1. oktober.»


Brøt loven?

Jusprofessor Jan Frdtjohjof Bernt uttaler til Adresseavisen at Bjugn kommune trolig har brutt kommuneloven i behandlingen av denne saken. Han sier at slik han har oppfattet det hele, hadde ikke rådmannen noen fullmakt til å inngå den avtalen som ble gjort med SEH. Dermed kan dette bli kjent ulovlig og medføre at Bjugn kommune kan kreve pengene tilbake.

Rådmann Tor Langvold sier på sin side til samme avis at det ikke forligger noen lovbrudd. da det skal foreligge formelle vedtak på denne saken både fra desember 2011 og januar 2012, i tillegg til at formannskapet skal ha blitt løpende orientert. Langvold legger til at han føler seg rimelig sikker på at de vil få tilbake minst 8,6 millioner kroner av de nevnte 10,7.  


Kopparn Utvikling AS

Bjugn som eneeier av VEI AS blir sett som et ledd i en større strategi når det gjelder næringsutviklingen i kommunen. Det opplyses til kommunestyret om at strategisk næringsplan vil komme på kommunestyrets bord i oktober, etter at styret i VEI AS har sluttbehandlet planen 3. oktober.

Her er ordfører Arnfinn Astads innstilling til vedtak:

1. Bjugn kommune vedtar å kjøpe alle Siva Eiendom Holding sine aksjer i Valsneset energi- og industriselskap AS for 1 krone.

2. Valsneset energi- og industriselskap AS skifter navn til Kopparn Utvikling AS, men beholder organisasjonsnummeret til VEI AS i Brønnøysund-registeret.

3. Selskapet administrerer og forvalter det kommunale næringsfondet. Rådmannen er saksbehandler.

4. Daglig ledelse kjøpes av Sintef teknologi og samfunn

5. Styreleder kjøpes av INAQ Management AS

6. Selskapets årlige økonomiske ramme eksklusiv næringsfondsmidler og andre tilførte midler settes inntil 1 mill kroner.

7. Ordfører gis fullmakt til å representere eier i generalforsamlingen.

8. Det avholdes min. ett årlig møte mellom styret i selskapet og generalforsamlingen i forkant av årsmøtet i selskapet

9. Til styre velges: Frode Blakstad (styreleder), Arnfinn Astad (styremedlem), Nina Mørk (styremedlem), Sissel Eide Fremstad (styremedlem), Sigmund Kvernes (styremedlem)

Varamedlemmer: Jostein Tårnes, Hans Eide, Sverre K. Nilsen (pers. varamedlem for Sigmund Kvernes)