Jerven tar mest tamrein i Fosen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag utbetaler i reindriftsåret 2011/2012 i overkant av 10,3 millioner kroner i erstatning for tamrein tapt til fredet rovvilt.

Illustrasjonsbilde av jerv. Foto: Wikipedia 

Nyheter

Erstatningssøknadene for tap av tamrein til fredet rovvilt i Nord-Trøndelag og Fosen siste reindriftsår er nå ferdigbehandlet. Fylkesmannen mottok og behandlet 39 søknader om erstatning, fordelt på 6 forskjellige reinbeitedistrikter. Erstatningssøknadene behandles etter en egen forskrift; Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt.

For reindriftsåret 2011/2012 ble det utbetalt i overkant av 10,3 millioner kroner i erstatning for tap av tamrein til fredet rovvilt. Dette er omtrent samme beløp som ble utbetalt i Nord-Trøndelag og Fosen forrige reindriftsår.

Det ble omsøkt 5000 tamrein som drept av fredet rovvilt i Nord-Trøndelag og på Fosenhalvøya, hvorav 2700 er erstattet som tapt til fredet rovvilt. Det erstattes flest rein som tapt til jerv, deretter gaupe og uspesifisert fredet rovvilt.