Lisensfelling av bjørn

Direktoratet for naturforvaltning har åpnet for lisensfelling av inntil tre bjørner i region seks.
Nyheter

Fellingsområdet dekker hele Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal og deler av Nord-Trøndelag. Lisensfellinga omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Fellingsperioden er 21. august til og med 15. oktober. Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra en time før soloppgang til to timer før solnedgang. Felling av bjørn krever grunneiers tillatelse. Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs, på drevet halsende hund. Binne med unge(r), samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra lisensfellingen. Lisensfelling på bjørn etter dette vedtak kan ikke drives som åtejakt. Et åte defineres som animalsk eller vegetabilsk materiale eller annet som er utplassert eller på annen måte tilordnet med hensikt å lokke til seg vilt. Direktoratet for naturforvaltning kan til en hver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

De som ønsker å delta på lisensfelling må registrere seg særskilt i Jegerregisteret. For å kunne registrere seg som lisensjeger må en ha betalt jegeravgift for gjeldende jaktår. Lisensen skal medbringes under jakta. Jegerne plikter å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote.

Jeger eventuelt jaktlaget skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Krav til våpen og ammunisjon er tilsvarende som for elgjakt.

Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Fylkesmannen.