Flaggermusas venner vil ha kamuflasjenett ved skole

Landets nordligste koloni av skjeggflaggermus får egen flygekorridor og ett to og en halv meter høye gjerde?

Foto: Wikipedia 

Skjeggflaggermus
Nyheter

I forbindelse med utbedringene av fylkesvei 755 ble det oppdaget en koloni av skjeggflaggermus i den gamle skolen på Hoven. Det har skapt mye hodebry for både myndigheter og flaggermusas venner.
Skjeggflaggermus er en rødlisteart i Norge, og kolonien på Hoven er den nordligste i landet. Da arbeidet med reguleringsplanen for veiutbedringen startet ble det foreslått å flytte skolen på Hoven av trafikksikkerhetsmessige årsaker. Det ble senere endret, og skolen fikk stå for å bevare flaggermuskolonien.

Trenger vegetasjon
Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF), som er skjeggflaggermusas talsmann i saken, mener likevel det er stor risiko for at kolonien skal dø ut fordi vegetasjonen i området rundt skolen er fjernet. I følge NIFF er skjeggflaggermusa avhengig av lineære flygekorridor slik som trerekker, alleer eller skogkanter når den skal til sine jaktområder. NIFF mener derfor at det straks bør iverksettes avbøtende tiltak i form av inntil to og en halv meter høye gjerder av kamuflasjenett ut fra skolen og fram til skogen slik at flaggermusa får de nødvendige flygekorridorene. På sikt mener NIFF det bør plantes trær for å skape slike korridorer. Det er Statens vegvesen lite stemt for.

Sikt
- Vi mener vi har gjort det vi skulle i følge reguleringsplanen. Vår primære oppgave har vært sikt langs veien, og derfor lå det i den opprinnelige planen at skolen skulle flyttes. Nå når skolen ikke ble flyttet mener vi likevel vi har fått til en brukbar løsning med hensyn til sikten langs veien. Den 15. august skal vi ha et møte sammen med kommunen, grunneierne, NIFF og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Der håper vi at vi kan komme fram til et kompromiss i saken, sier Olaf Rovik i Statens vegvesen.

Har ansvar
Rådmann Erlend Myking erkjenner at Leksvik kommune har ansvar for skjeggflaggermusas ve og vel.
- Gjennom naturmangfoldsloven har vi ansvar for skjeggflaggermusa. Den er en rødlistet art. Skolen på Hoven står der den står på grunn av flaggermusa. Det er vi som er reguleringsmyndighet, og det er kommunestyret som har vedtatt planen for veiutbedringen langs fylkesvei 755, sier rådmannen. En eventuell reetablering av vegetasjon rundt skolen på Hoven skal diskuteres i møtet den 15. august. Myking er i likhet med Rovik noe skeptisk til å plante trær slik NIFF ønsker.

Usikkert
- Jeg mener det er noe usikkert i hvilken grad flaggermuskolonien vil ta skade om det ikke er vegetasjon helt inn til skolen. Dette blir trafikksikkerhet satt opp mot flaggermus, sier Myking som for øvrig synes det er stas at Leksvik huser landets nordligste koloni av skjeggflaggermus.