Klagen går til fylkesmannen

Eierne av Blåkafeen på Rødsjø har klaget på vedtaket i Rissa kommune som fører til at ny vegtrasé gjør at bygget må fjernes.

Fylkesmannen skal avgjøre om Rissa kommunes vedtak blir stående.  Foto: Privat

Nyheter

Rissa kommune tar klagen opp til behandling i Hovedutvalget for landbruk, teknisk og miljø (HLTM) 5. mai.

Det klages på at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til innspill fra grunneier, at det ikke foreligger kostnadsoverslag for alternativ vegtrasé og manglende vurdering av bygningens verdi som kulturminne.

Rådmannens innstilling går på å avvise klagen og oversende saken til fylkesmannen.