Like mye fisk for færre fiskere

Antallet fiskere og fiskebåter fortsetter å gå ned, ifølge fiskermanntallet.
Nyheter

Ved utgangen av 2014 var det registrert 11 308 fiskere og 5952 fiskefartøy i Norge. Både antall registrert fiskere i manntallet og antall fiskefartøy registrert i merkeregisteret er redusert med tre prosent i løpet av fjoråret. Det er foreløpige oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling som viser dette.

Nedgang

Fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er redusert fra 9559 i 2013 til 9378 fiskere i 2014 (-2 prosent), mens antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert fra 2052 i 2013 til 1930 fiskere i 2014 (-6 prosent).

Det var registrert 258 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2014. Dette utgjør en andel på 2,8 prosent. I 1990 utgjorde andelen kvinner 2,7 prosent av alle som var registrert med fiske som hovedyrke.

Fisker mer

Antall fiskefartøy er redusert fra 6126 i 2013 til 5952 i 2014. Antall fartøy i størrelsesgruppen ti til elleve meter fortsetter å øke, mens antall fartøy i de andre størrelsesgruppene er redusert.

Sia 1990 har en sett at fangst per fisker har økt kraftig, og 2014 er et år som bekrefter denne utviklinga. I 1990 fisket en norsk fisker i gjennomsnitt 58 tonn. I 2013 fisket hver enkelt 180 tonn, mer enn tre ganger så mye.

Fangsttall

Fangsttallene for 2014 vil bli presentert i uka som kommer. Legger en til grunn samlet fangst til og med november, ser en at fangst per fisker i 2014 lå på 197 tonn. Dels skyldes denne økninga økt fangst i 2014, men også en reduksjon i antall fiskere. Den langsiktige trenden blir imidlertid bekreftet i 2014 – produktiviteten til norske fiskere og norske fiskefartøy øker slik at fangst per fisker øker sjøl om antall fiskere går ned.