Vært i Åfjord? Nå må du kanskje i karantene om du er i Ørland

Med én person smittet av korona i Åfjord, har kommunen passert Ørland kommunes grense for andel korona-smittede innbyggere. Dermed må personer som har besøkt Åfjord 10. mars eller senere, og som nå befinner seg i Ørland kommune, gå i to ukers hjemmekarantene.

Fra venstre: Åfjord sentrum og Brekstad sentrum.  Foto: Terje Dybvik / Jakob Ellingsen

Nyheter

I praksis betyr det at en person som var i Åfjord for eksempel 11. mars og som kom tilbake til Ørland kommune samme dag, må sitte i hjemmekarantene i to uker fra dagen vedkommende kom til Ørland kommune. Det finnes en rekke unntak for de som trenger helsehjelp, eller er del av ulike samfunnskritiske grupper. Se full oversikt over disse gruppene lenger nede i saken.

Torsdag ettermiddag myket Ørland kommune opp reiserestriksjonene og ber folk ta kontant med kommunens beredskapstelefon dersom de er i tvil om hva de skal gjøre i forbindelse med reiser mellom Ørland og Åfjord.

At dette er konsekvensen av de lokalt vedtatte reiserestriksjonene til Ørland, bekrefter både kommuneoverlege Siw Lindia L. Ledsaak og ordfører i Ørland, Tom Myrvold (H), til Fosna-Folket.

- Man må sette grenser. Vi må opprettholde samfunnskritiske tjenester, og er klar over at det kan føre til store ulemper for privatpersoner. Det enkeltinnbyggere gjør er ikke samfunnskritisk, sier Myrvold til Fosna-Folket.

- Tror du dette vil bli forstått og overhold i befolkningen?

- Jeg tror og forventer det. Jeg har tillit til at folk har forstått alvoret i situasjonen, og har tatt det inn over seg. Basert på de henvendelsene vi får, praktiserer mange hjemmekarantene strengere enn de faktiske kravene, sier Myrvold.

Målet med reiserestriksjonene er å redusere antall personer som blir smittet av koronaviruset, sier Ledsaak.

- Målet for kommunen er til enhver tid å håndtere koronaviruset covid-19. Så langt det er mulig vil vi redusere smitte av korona inn til kommunen og i kommunen. Dette gjør vi for å trekke situasjonen ut i tid slik at vi kan behandle de som har behov for helsehjelp på en god måte, sier Ledsaak.

Personer som lurer på hvordan de skal forholde seg til karantene-vedtaket, kan ta kontakt med Ørland kommune.

- De som blir berørt av og har spørsmål knyttet til vedtaket, spesielt lokalt næringsliv, oppfordres til å ta kontakt på beredskapstelefon til Ørland kommune på 915 21 483, sier Ledsaak.


Dette skal man gjøre i karantene

Folkehelseinstituttet (FHI) har per 18. mars følgende retningslinjer for karantene i forbindelse med koronasituasjonen. Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet med koronaviruset. Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

De som sitter i hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Kan omgås de man bor sammen med som normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig. Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.
 • De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Regnestykket

Årsaken til at reiserestriksjonene nå også får konsekvenser internt på Fosen, er grensen Ørland kommune har satt for hva som defineres som en kommune med en høy andel smittede innbyggere:

Dersom en kommune har 0,18 eller flere innbyggere som har fått konstatert korona-smitte, per 1000 innbyggere, omfattes kommunen av Ørland kommunes reiserestriksjoner.

Åfjord fikk sent tirsdag kveld bekreftet at en kvinne ansatt i helsetjenesten i kommunen, er smittet av korona-viruset.

1. januar 2020 hadde nye Åfjord kommune et folketall på 4297 innbyggere. Det gjør at Åfjord kommune har 0,23 smittede personer per 1000 innbyggere.

Det er over grensen på 0,18.

Les også: Hjørnesteinsbedrift stiller spørsmål om informasjonen rundt lokalt korona-tiltak

En rekke unntak

Men Ørland kommune har en rekke unntak for hvem som skal i hjemmekarantene dersom de har vært i en kommune med et høyt antall innbyggere som har fått påvist korona-smitte.

Unntaket gjelder de mange gruppene myndighetene har definert som samfunnskritisk personell.


Dette er de samfunnskritiske funksjonene

Justisdepartementet har definert 14 kritiske samfunnsfunksjoner. Med utgangspunkt i disse har departementene utarbeidet en liste over personellgrupper/stillinger som kan få tilbud om barnehage og skole for sine barn.

 • Styring og kriseledelse: Gjelder blant annet medlemmer av regjeringen, Stortinget, Høyesterett og Kongehuset, samt departementene, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Nasjonal sikkerhetsmyndighet med mer. Omfatter også deler av NRK.
 • Forsvar: Omfatter blant annet faglig og operativt nøkkelpersonell i ulike deler av Forsvaret.
 • Lov og orden: Dette gjelder deriblant en rekke ansatte i politiet, domstolene, Politiets sikkerhetstjeneste, Tolletaten, ansatte i fengsler og Utlendingsdirektoratet.
 • Helse og omsorg: Alle ansatte i blant annet helseforetak, kommunale helsetjenester, legevakt, fastleger, barnevern, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.
 • Redningstjeneste: Enkelte ansatte deriblant i Sivilforsvaret, brannvesen, hovedredningssentralen, redningshelikoptre, Luftambulansetjenesten og Avinor.
 • Digital sikkerhet i sivil sektor: Omfatter enkelte ansatte i blant annet Altinn, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Folkeregisteret og ID-porten.
 • Natur og miljø: Gjelder blant annet enkelte ansatte ved Meteorologisk institutt, Kystverket, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Norges geologiske undersøkelser.
 • Forsyningssikkerhet: Gjelder blant annet en rekke ansatte ved bensinstasjoner og butikker, samt transportører, importører, grossister og produsenter, med mer. Det kan være for eksempel sjåfører, veterinærer, bønder og fiskere.
 • Vann og avløp: Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp i vannverk og kommuner.
 • Finansielle tjenester: En rekke ansatte i Norges Bank, Finanstilsynet og finansinstitusjoner. Blant annet dem som skal sikre gjennomføring av betalinger og andre finansielle transaksjoner.
 • Kraftforsyning: Omfatter en rekke ansatte i Statnett SF, kraft- og nettselskaper og fjernvarmeselskaper, blant annet IT-personell.
 • Elektronisk kommunikasjon: Gjelder blant annet ansatte i teleselskaper som Telenor, Telia og Ice, som er kritiske for å drifte nødnettet og opprettholde forsvarlig drift av det elektroniske kommunikasjonsnettet.
 • Transport: Gjelder for eksempel ansatte i trafikksentraler, transportører og sjøfartsnæringene som utfører gods- og persontransport, samt brøytepersonell og personer i bilbergingstjenesten.
 • Satellittbaserte tjenester: Gjelder enkelte ansatte i Norsk romsenter, Kongsberg Satellite Services, Space Norway og Kartverket. For eksempel dem som er nødvendige for å drifte navigasjonssystemer og sikre kommunikasjon.
 • I tillegg er arbeids- og velferdstjenester, renovasjon og håndtering av farlig avfall og medier definert som viktige samfunnsfunksjoner.
 • Kilde: Regjeringen.no

Her følger kommunen de nasjonale retningslinjene, opplyser kommuneoverlege Siw Lindia L. Ledsaak.

- Det er viktig å presisere at kommunen praktiserer følgende: Vi har interkommunale funksjoner som er viktig å opprettholde blant annet gjennom Fosen helse IKS og Fosen brann- og redningstjeneste IKS, hvor Ørland kommune har et regionalt ansvar. Dette er samfunnskritiske funksjoner, sier Ledsaak.

Det er også unntak for alle som må reise ut av kommunen for medisinsk behandling.

Reiserestriksjoner

Søndag 15. mars fattet Ørland kommune et lokalt vedtak om reiserestriksjoner til kommunen. Vedtaket innebærer at alle som ankommer Ørland kommune etter reiser til flere fylke på Østlandet eller kommuner med 0,18 eller flere smittede personer per 1000 innbygger, må sitte i hjemmekarantene i 14 dager fra når de kommer til Ørlandet.

Vedtaket har tilbakevirkende kraft til og med 10. mars.

Trondheim krysset mandag 0,18-grensen, og personer som oppholder seg på Ørlandet, og som har vært i Trondheim 10. mars eller seinere, må oppholde seg i hjemmekarantene i to uker fra de ankommer Ørlandet.

Les også: Bygg-entreprenør om lokal korona-karantene: - Rart at ikke Fosen ble enige om lik politikk.

To tilfeller i Indre Fosen

Det lokale karantene-vedtaket på Ørland, kan også få større konsekvenser internt på Fosen:

Dersom det dukker to eller flere bekreftede tilfeller av personer som er smittet av korona i Indre Fosen, vil også personer som oppholder seg på Ørland, og har vært i Indre Fosen 10. mars eller seinere, måtte gå i hjemmekarantene.

Det siste folketallet for Indre Fosen kommune, 9988 innbyggere per 1. januar i år. Dersom kommunen skulle få bekreftet to korona-tilfeller, vil kommunen dermed ha 0,20 smittede per 1000 innbyggere.

Ledsaak bekrefter at de samme reglene og unntak, isåfall vil gjelder for Indre Fosen, som de nå gjør for Åfjord kommune.

- Unntak fra vedtaket gis for personer som utfører samfunnskritiske funksjoner. Kommunen gir råd om hva som omfattes av dette, og kommunen oppfatter å ha god dialog med innbyggere og lokalt næringsliv om dette, sier Ledsaak.

Torsdag ettermiddag myket Ørland kommune opp reiserestriksjonene og ber folk ta kontant med kommunens beredskapstelefon dersom de er i tvil om hva de skal gjøre i forbindelse med reiser mellom Ørland og Åfjord.

Korona-krisen kan du følge i Fosna-Folkets direktestudio her.