Myker opp reiserestriksjoner mellom Åfjord og Ørland

Torsdag ettermiddag åpner Ørland kommune for en mer fleksibel praksis av reiserestriksjonene for personer som har vært i Åfjord kommune og som så kommer til Ørland kommune.

Ørland kommunes kriseledelse i møte om lokale tiltak torsdag kveld. Fra venstre: Ordfører Tom Myrvold (H), kommunedirektør Emil Raaen, kommunalsjef for oppvekst og utdanning Annie Magdele P. Johansen, kommunalsjef for organisasjon og utvikling Arild Risvik, assisterende kommunedirektør og kommunalsjef for næring, arbeid og kultur Marit Knutshaug Ervik, beredskapskoordinator Tore Sem og kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester Thomas Engen.  Foto: S. Ledang, Ørland kommune

Nyheter

- Det er ikke slik at alle som har hatt opphold i Åfjord kommune må i hjemmekarantene. Det kommer an på oppholdets art og hvilken grad av kontakt man har hatt med innbyggerne i Åfjord. Målet med reiserestriksjonene er at man skal adskille en befolkning fra en annen slik at man hindrer smitte, sier kommuneoverlege Siw Lindia L. Ledsaak i Ørland kommune til Fosna-Folket torsdag ettermiddag.

Ørland kommune fattet søndag 15. mars et lokalt vedtak om reiserestriksjoner til kommunen. Vedtaket innebærer at alle som ankommer Ørland kommune etter reiser til flere fylke på Østlandet eller kommuner med 0,18 eller flere smittede personer per 1000 innbygger, må sitte i hjemmekarantene i 14 dager fra når de kommer til Ørland.

Vedtaket har tilbakevirkende kraft til og med 10. mars. Det er også en rekke unntak for de som kommer inn under kritiske samfunnsfunksjoner. I tillegg er det unntak for personer som reiser for å få helsehjelp, for eksempel for å dra på legevakt.

Trondheim krysset mandag 0,18-grensen, og personer som oppholder seg på Ørland, og som har vært i Trondheim 10. mars eller seinere, må oppholde seg i hjemmekarantene i to uker fra de ankommer Ørland.

Da en person hadde fått bekreftet korona-smitte i Åfjord kommune tirsdag kveld, hadde kommunen krysset Ørlands grense på 0,18.

1. januar 2020 hadde nye Åfjord kommune et folketall på 4297 innbyggere. Det gjør at Åfjord kommune har 0,23 smittede personer per 1000 innbyggere når én person var smittet.


Dette skal man gjøre i karantene

Folkehelseinstituttet (FHI) har per 18. mars følgende retningslinjer for karantene i forbindelse med koronasituasjonen. Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet med koronaviruset. Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

De som sitter i hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Kan omgås de man bor sammen med som normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig. Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.
 • De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

- Ring for å drøfte

Ledsaak sier at Ørland kommune har fått en rekke henvendelser om tematikken og om man må i hjemmekarantene eller ikke, etter å ha vært i Åfjord før man er kommet til Ørland kommune.

Hun ber alle som er i tvil om de må i karantene eller ikke om å ringe Ørland kommunes beredskapstelefon, 915 21 483, for å drøfte hva de skal gjøre.

- Ring gjerne. De som svarer på telefonen er løsningsorienterte samtidig som de vet hva som skal til for å forhindre smitte, sier Ledsaak.


Dette er de samfunnskritiske funksjonene

Justisdepartementet har definert 14 kritiske samfunnsfunksjoner. Med utgangspunkt i disse har departementene utarbeidet en liste over personellgrupper/stillinger som kan få tilbud om barnehage og skole for sine barn.

 • Styring og kriseledelse: Gjelder blant annet medlemmer av regjeringen, Stortinget, Høyesterett og Kongehuset, samt departementene, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Nasjonal sikkerhetsmyndighet med mer. Omfatter også deler av NRK.
 • Forsvar: Omfatter blant annet faglig og operativt nøkkelpersonell i ulike deler av Forsvaret.
 • Lov og orden: Dette gjelder deriblant en rekke ansatte i politiet, domstolene, Politiets sikkerhetstjeneste, Tolletaten, ansatte i fengsler og Utlendingsdirektoratet.
 • Helse og omsorg: Alle ansatte i blant annet helseforetak, kommunale helsetjenester, legevakt, fastleger, barnevern, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.
 • Redningstjeneste: Enkelte ansatte deriblant i Sivilforsvaret, brannvesen, hovedredningssentralen, redningshelikoptre, Luftambulansetjenesten og Avinor.
 • Digital sikkerhet i sivil sektor: Omfatter enkelte ansatte i blant annet Altinn, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Folkeregisteret og ID-porten.
 • Natur og miljø: Gjelder blant annet enkelte ansatte ved Meteorologisk institutt, Kystverket, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Norges geologiske undersøkelser.
 • Forsyningssikkerhet: Gjelder blant annet en rekke ansatte ved bensinstasjoner og butikker, samt transportører, importører, grossister og produsenter, med mer. Det kan være for eksempel sjåfører, veterinærer, bønder og fiskere.
 • Vann og avløp: Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp i vannverk og kommuner.
 • Finansielle tjenester: En rekke ansatte i Norges Bank, Finanstilsynet og finansinstitusjoner. Blant annet dem som skal sikre gjennomføring av betalinger og andre finansielle transaksjoner.
 • Kraftforsyning: Omfatter en rekke ansatte i Statnett SF, kraft- og nettselskaper og fjernvarmeselskaper, blant annet IT-personell.
 • Elektronisk kommunikasjon: Gjelder blant annet ansatte i teleselskaper som Telenor, Telia og Ice, som er kritiske for å drifte nødnettet og opprettholde forsvarlig drift av det elektroniske kommunikasjonsnettet.
 • Transport: Gjelder for eksempel ansatte i trafikksentraler, transportører og sjøfartsnæringene som utfører gods- og persontransport, samt brøytepersonell og personer i bilbergingstjenesten.
 • Satellittbaserte tjenester: Gjelder enkelte ansatte i Norsk romsenter, Kongsberg Satellite Services, Space Norway og Kartverket. For eksempel dem som er nødvendige for å drifte navigasjonssystemer og sikre kommunikasjon.
 • I tillegg er arbeids- og velferdstjenester, renovasjon og håndtering av farlig avfall og medier definert som viktige samfunnsfunksjoner.
 • Kilde: Regjeringen.no

Karantene er ikke isolasjon

Ledsaak understreker at karantene er ikke det samme som å holde seg i isolasjon. Det betyr ikke nødvendigvis at man bare må oppholde seg i hjemmet heller.

- Karantene er et begrep som er definert i lovverket, sier Ledsaak.