Mener det er naivt å prøve en gang til

Fosen Naturvernforening ved Magnar Østerås og Esther Haaverstad har levert innsigelse til Åfjord kommunes forslag til arealplan. – Det vil være naivt å tro at en vil komme til enighet med fylkesmannen i en ny omgang, skriver de.

Illustrasjonsbilde.   Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Innsigelsen gjelder sjøarealet vest for Lauvøya. Dette ble lagt ut på ny offentlig høring i samband med at deler av kommuneplanens arealdel. Det er spesielt en av alternativene som skisseres som de mener vil få nei hos Fylkesmannen.

– Det virker derfor nokså uhensiktsmessig å lansere dette alternativet på nytt.

Fylkesmannens grunn til innsigelse er områdets beliggenhet utenfor den nasjonale

laksefjorden der det blir pekt på at akvakultur vil gi negative konsekvenser for sjøørret, villaks og utvandrende smolt. Videre blir det pekt på det rike naturmiljøet og friluftslivsinteressene, anfører forbundet.

Merknader

Foreninga skriver i sin uttalelse at det bør legges vekt på uttalelse fra regional myndighet i dette tilfellet.

– Det er vektige nasjonale hensyn å ivareta med tanke på områdets viktighet for fugl, fisk og friluftsliv. Etter vårt syn må det presiseres for NFFF1 at det ikke gis mulighet for ny akvakultur i dette området. Området har allerede to anlegg, Krabbholmen I og II. I tillegg planlegges nå nytt anlegg på Lønngrunnen ved Adsen i Bjugn og på Persflua er det også et stort anlegg. Begge disse ligger i Bjugn kommune like ved grensen til Åfjord og det området som nå diskuteres, anfører klagerne.

Innsigelsen

Åfjord kommune vedtok kommunens arealdel 14. juni i år. Imidlertid kunne ikke et sjøareal vest for Lauvøya medtas da fylkesmannen varslet innsigelse. Området er sjøarealene rundt øyene vest for Lauvøya, mellom hovedfarledene og grensa til Bjugn. Det har siden ikke kommet til enighet med fylkesmannen, og saken ender nå opp med en ny høring med to mulige alternativ for området.

Det ene alternativet er likt det fylkesmannen mener og består i at området benevnes NFFF1 (natur, friluftsområde, fiske, ferdsel), men likevel slik at fortøyninger til akvakultur kan tillates i dybde fra 20 meter og nedover etter en konkret vurdering av lovverk og andre interesser.

Det andre alternativet er likt det som fylkesmannen leverte innsigelse på og det benevnes B1. Her er det ingen begrensning av formål. Akvakultur kan plasseres der etter en konkret vurdering av lovverk og andre interesser.

Villaksen

Hvis dette alternativet vinner fram, vil en være tilbake til start og må forvente en meklingsrunde med fylkesmannen og oversending til departementet, mener Naturvernforbundet.

De mener villaksen allerede møter nok hindringer utenfor Åfjorden. Etter deres mening vil flere anlegg vil totalt blokkere vandringsruta for smolten.

– Ifølge etableringsforskriften for akvakulturanlegg er det ikke tillatt å etablere anlegg i vanlige vandringsruter for laks. Dette betyr at en allerede nå at en kan se bort fra muligheten av nye anlegg. Henvisningen til at fortøyninger til anlegg kan vurderes i forhold til lovverket, må derfor tas bort, skriver de i sin innsigelse.

Forvaltningsverdi

Øyene og sjøområdet vest for Lauvøya har ifølge Naturvernforbundet, et rikt naturmiljø med fuglearter som er definert å ha særlig stor forvaltningsverdi. De peker på at også fylkesmannen understreker det samme. Det skal også være en rekke andre viktige arter å ta hensyn til.

Ikke langt unna mot nordøst ligger Bingsholmråsa fuglefredningsområde. De peker på at det skal finnes store tareskogforekomster av viktig verdi.

Sist, men ikke minst, understreker Naturvernforbundet, er dette området ved Adsenleia og Lauvøya kategorisert som et svært viktig friluftslivsområde med muligheter for et attraktivt fritidsfiske.

– Ut fra en vurdering av bestemmelsene i Naturmangfoldloven vil det være vanskelig å tillate inngrep som reduserer disse verdiene som området innehar. Ikke minst gjelder dette når en tar i betraktning summen av alle andre inngrep i naturen rundt omkring, og også inni dette området, fra før, avslutter de.