Fikk avslag på søknad om penger til veg

En skogseiendeom i Åfjord fikk avslag på søknad om å få utbetalt penger til skogsveg.

  Foto: Illustrasjonbilde Sigrun Overland

Nyheter

I avslaget kan en lese at formålet med skogfondsordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene gjennom tvungen avsetning av midler til skogfondet ved salg av skogsvirke.

– Disse midlene kan benyttes til å finansiere tiltak som er beskrevet i skogfondsforskriftens § 11, skriver saksbehandler.

Verdiskapning

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket har som formål å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Etter forskrift om skogfond, kan tiltaket det er søkt om ikke dekkes med skogfond. For å komme inn under ordninga for bruk av skogfondsmidler, må tiltaket resultere i en standardheving av veganlegget. Det vil si at veien blir klassifisert i en bedre vegklasse enn tidligere.

Opprusting

Oppklassifisering sees på som en opprusting og det kan dekkes av skogfond med skattefordel. Etter dialog med skogeier vil avlingsveg fram til bru bli opprustet til traktorvei og brua vil bli oppgradert med nytt dekke og rekkverk. Opprustingen må godkjennes av kommunen etter Forskrift om planlegging og godkjenning av veger for landbruksformål.