«Saken bør legges i en skuff»

Oppvekstutvalget i Indre Fosen diskuterte i siste møte mulig bruk av den planlagte nye videregående skolen i Vanvikan til voksenopplæringen og innvandringstjenesten.

Johan Bojer videregående skole skal etter planen bygges på havna i Vanvikan.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Drøftingen gikk på om det ville være formålstjenlig å flytte Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste sine undervisningslokaler til Johan Bojer videregående skole i Vanvikan.

Ikke fått svar

Saken ble også drøftet i mars i år, og der kom utvalget til at en rekke spørsmål måtte besvares før utvalget kunne komme med sin konklusjon. Blant annet hva det ville koste, og om det var mulig og til enhver tid bare leie det lokale kommunen trengte.

Oppvekstsjefen sendte i juni et brev til fylkeskommunen med spørsmål om fleksibilitet i forhold til leie.

Fylkeskommunen har ikke besvart spørsmålene enda.

Synspunkter

Etter drøftingen i oppvekstutvalget ble det notert ned en del synspunkter fra medlemmene:

· Saken bør legges i en skuff, og så venter vi og ser hva som skjer når den nye skolen står ferdig. Byggherren er fylkeskommunen, og det er de som har valgt og ikke svare på kommunens henvendelse.

· Det er ikke greit å gå inn i en forpliktende avtale om kostbare arealer når vi ikke vet hvordan status for bosetting er om fire-fem år.

· Mange av de opplistede fordelene i saksframlegget, er fordeler som elevene vil nyte godt av. Ved å flytte til VGS vil elevene få mer kontakt med nordmenn. Det viktigste argumentet for en samlokalisering er at elevene kommer inn i et større faglig og sosialt miljø. Større inngrep med norske elever.

· Det vil være skoleskyss til Vanvikan fra alle deler av kommunen.

· Vi må avvente svar fra Trøndelag fylkeskommune. Johan Bojer VGS er en viktig medspiller i dag, og vil kunne bli det i enda større grad i framtida.

· Den retningen bosettingen ser ut til å gå i, er at vi får stadig færre enslige flyktninger med behov for grunnskole. Når vi bosetter familier, er det gjerne voksne som trenger norskopplæring, og barn som går inn i barnehager og grunnskoler. Det er først og fremst de voksne grunnskoleelevene som vil ha utbytte av å gå på samme skole som norske ungdommer.

· Kommunen står fritt til å kjøre norskopplæring på dag eller kveld. Det er pga. flyktningene at vi har et så stort og godt norskopplæringstilbud i dag. Dersom flyktningene forsvinner, kan det være at tilbudet i norsk legges til kveldstid. Da er behovet for å leie egne arealer i VGS mindre aktuelt.

Konklusjon

Oppvekstutvalget ønsker ikke å trekke noen konklusjon i denne saken før vi har fått et svar fra fylkeskommunen.

Det er rett og slett for mange usikkerhetsmomenter i saken.

Utvalget er skeptisk til å inngå forpliktende avtaler på nåværende tidspunkt.