Mener det minner om noe annet enn et naust

Fylkesmannen har levert Åfjord kommune en uttalelse om oppføring av naust og byggng av ei flytebrygge på Barøya. – Kommunen har ikke begynt saksbehandlinga, sier Fagleder Kart, oppmåling, plan- og byggesak, Trude Iversen Hårstad, i Åfjord kommune.

En grunneier vil ruste opp et naust og bygge ei flytebrygge på Barøya.  

Nyheter

Fylkesmannen har levert Åfjord kommune en uttalelse om oppføring av naust og byggng av ei flytebrygge på Barøya.

– Kommunen har ikke begynt saksbehandlinga, opplyser fagleder Kart, oppmåling, plan- og byggesak, Trude Iversen Hårstad, i Åfjord kommune.

Fylkesmannen har som sektormyndighet fått saken til uttalelse. Trude Iversen Hårstad sier at de har sendt den til dit først for å få en forhåndsvurdering. Det er kommet inn en del merknader fra fagavdelingene.

Dispensasjon

Det søkes dispensasjon fra LNFR-formål. Området er med andre ord regulert til landbruksformål.

Fagavdelinga for klima og miljø har merket seg at saken dreier seg om restaurering av naust med anlegg av flytebrygge.

– Vi gjør oppmerksom på at vedlagte tegninger beskriver noe helt annet en et naust, bemerker fagavdelinga hos Fylkesmannen i sitt tilsvar.

Tiltakshaverne ønsker å oppføre naust med flere bruksfunksjoner i forbindelse med turisme og utleie. Et falleferdig naust skal etter sigende stå der i dag. Det er ifølge saksbehandleren noe uklart om det er snakk om opprusting av eksisterende naust, eller om dette skal rives og erstattes med nytt. Ifølge NIBIOs kartdatabase Kilden er eksisterende naust plassert slik at det grenser til fulldyrka mark.

Tillempinger

Det er ifølge Fylkesmannen åpnet for at naust kan ha innlagt vatn og enkel kjøkkeninnredning. Sauna, bad og hems er imidlertid fasiliteter som sier at dette dreier seg om en fritidsbolig.

– Vi ber kommunen om å presisere hva som faktisk søkes om, skriver Fylkesmannen.

Saksbehandleren minner om at SAK § 2-1 beskriver når man må søke om bruksendring av tiltak. Klima og miljøavdelingen svarer at de ikke kan ta stilling til søknaden før mer presis informasjon og vurderinger av tiltaket foreligger.

Landbruk

Ut fra flyfoto og ifølge søknaden blir denne marka brukt som innmarksbeite. Det forutsettes at beiteinteressene ivaretas. Ifølge søknaden skal naustet fortsatt være plassert på samme areal som i dag. Ut fra vedlagte plantegninger vil planlagt naust bli større enn det dagens, noe som trolig fører til at det blir plassert på fulldyrka jord. Dette er uheldig. Det kommer ikke fram av søknaden hvor mye dyrka mark som vil bli berørt av tiltaket, heller ikke om det er vurdert alternative plasseringer av naustet som ikke berører dyrka mark.

– Det er uheldig at det ikke kommer fram av søknaden hvordan adkomst til naustet er planlagt. Vi forutsetter at det ikke skal etableres permanent adkomstveg over dyrka mark. Det er positivt at tiltakshaverne vil videreutvikle mulighetene bruket har, og støtter derfor kommunens vurdering i saken. Vi har faglig råd om å plassere nytt naust slik at det beslaglegger så lite fulldyrka jord som mulig, skriver den landbruksfaglige saksbehandleren.