Slik vil de forebygge død og ulykker

Trafikksikkerhetsutvalget i Åfjord kommune har søkt om og fått i underkant av en kvart million kroner fra regionalforvaltninga til trafikksikkerhetstiltak. – Det er første søknad under nyordninga, forteller sier Hilde Haugdahl Humstad i trafikksikkerhetsutvalget.
Nyheter

Søknaden viser til fem konkrete tiltak som skal gjennomføres i løpet av neste år. To av tiltakene har fått avslag, men for de tre første gikk søknaden gjennom. De fikk til sammen inntil 233 000 kroner. Midlene er gitt under forutsetning av at kommunen sjøl står for halvparten av kostnaden.

Det ble søkt om midler til fem prosjekter der en skal gjøre fysiske forbedringer som skal sikre trafikantene.

Tidligere ble midler til dette søkt om gjennom fylkeskommunen på egne skjema. Humstad mener ordninga der en søker til regionforvaltninga er enklere. Det er fremdeles fylkeskommunen som betaler ut midlene.

Veglys

Prosjektet har fått navnet «Tryggere trafikkhverdag i Åfjord kommune».

Det første som nevnes av de fem fysiske tiltakene det søkes midler til er veglys på deler av Sjøveien, Monstad til 195 000 kroner. Nummer to på lista er bygging av rekkverk/autovern ved Maribo Barnehage til 62 000 kroner. Sikring av området rundt skole/idrettsanlegg er stipulert til 209 000 kroner og er det tredje tiltaket det søkes om. Det fjerde tiltaket er etablering og sikring av gang og sykkelsti på Nesset for 420 000. Dette fikk de avslag på. Begrunnelsen her er at dette er tiltak som det kan fremmes ønske om midler til gjennom fylkeskommunens handlingsprogram. Det femte og største enkeltprosjektet økonomisk sett er beregnet til 625 000 kroner, og skulle gått til utskifting av armaturer langs FV723/6324. Dette tiltaket fikk til avslag på med den begrunnelse at det er for stort i forhold til de økonomiske rammene. Kommunen søkte om over halvannen million kroner til sammen.

Flere sektorer

Humstad opplyser at det i Åfjord kommune jobbes jevnt og trutt på tvers av sektorer med trafikksikkerhet. Den viktigste grunnen til dette prosjektet «Tryggere trafikkhverdag i Åfjord kommune» er nullvisjonen, ingen

skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken. Her har barn og unge en særskilt plass.

– Vi er et folk i bevegelse, hver dag, og det er en frihet vi skal verne om. Å være fri er også å være trygg, sier Humstad.

For å komme nærmere målet legges det ned et systematisk arbeid med holdninger og direkte tiltak.

– I skolene våre og barnehagene gjennomføres det et godt trafikksikkerhetsarbeid. Tryggere skolevei er nødvendig for å nå målet om at flere elever skal gå og sykle til skolen, sier Humstad.