Innskjerper faremerking ved vindmøller

NVE godkjenner tiltak for varsling av iskast for Roan vindkraftverk og innkaller Fosen Vind til møte.
Nyheter

Fosen Vind har sendt en beskrivelse av tiltak for varsling av fare for iskast for Roan vindkraftverk i Trøndelag til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE har godkjent de framlagte tiltakene.

Godkjenning

Gjeldende anleggskonsesjon for Roan vindkraftverk er datert 22.2.2016. I henhold til vilkår nr. 10 i konsesjonen skal Fosen Vind oversende en vurdering av omfanget av ising og risikoen for iskast til NVE før anlegget settes i drift. De skal også oversende forslag til rutiner for varsling av iskast i perioder med fare for dette. De foreslåtte varslingsrutinene skal godkjennes av NVE før vindkraftverket settes i drift.

Den første vindturbinen i Roan vindkraftverk ble ifølge opplysninger NVE fikk fra konsesjonær satt i ordinær drift 5. juni i fjor, og ved utgangen av januar 2019 var alle vindturbinene i vindkraftverket i ordinær drift. Vindkraftverket ble offisielt åpnet 22. mai i år.

Varslinger

Fosen Vind oversendte en vurdering av omfanget av ising og risikoen for iskast i Roan vindkraftverk og beskrivelse av planlagte og gjennomførte tiltak for å varsle om fare for iskast fra vindturbinene i Roan vindkraftverk. Fosen Vind opplyser at det er laget en skiltplan for plassering av skilt som varsler om faren for iskast ved innfartsårene til vindkraftverket. Planen er laget i dialog med kommune og grunneiere, og ble gjennomført i februar 2019. De to skiltene som er plassert ved hovedatkomstveiene, vil i løpet av 2019 bli utstyrt med varsellamper som vil vise når det er fare for iskast fra vindturbinene.

Kurser reingjetere

Andre tiltak som er planlagt i år er kurs for reindriftsutøvere om faren for iskast og sikkerhetsrutiner. Et system for e-postvarsling av reindriftsutøvere i perioder med fare for iskast skal rulles ut. Ei nettside med oppdatert informasjon om faren for iskast på ulike tidspunkt skal på plass.

NVE mener at skilt som varsler allmennheten om faren for iskast er et egnet tiltak for å håndtere risikoen for skade som følge av iskast. I tillegg til varselskilt, planlegger Fosen Vind å gi mer konkret informasjon på sine nettsider. Sammen med de øvrige tiltakene som Fosen Vind planlegger, mener de at dette oppfyller kravene til håndtering av risikoen for skader fra iskast i Roan vindkraftverk.

Fosen Vind skriver at de resterende tiltakene vil bli gjennomført i løpet av 2019. NVE mener disse bør gjennomføres i god tid før neste, forventede periode med klimatiske forhold som kan gi isdannelse på vindturbinene. De vil derfor kreve at Fosen Vind monterer varsellamper og utarbeider en oppdatert nettside med informasjon innen 1. oktober, og at de øvrige tiltakene gjennomføres så snart som mulig.

Nyheter