Går for billigste løsning for skolen

Fylkesrådmannen går inn for å beholde dagens tom for Åfjord videregående skole. Videre anbefales ei oppgradering i to trinn til halvparten av det dyreste alternativet.

Skolen er moden for ei solid oppgradering. Saken er hvordan det skal gripes an.   Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Fylkesrådmannen har kommet med sin konklusjon i saken og legger denne fram for fylkestinget som samles i neste uke. Her slår han fast at en bør gå videre med planen som ble vedtatt i sak 163/18 i fjor. Her gikk de inn for en delvis oppgradering med tilrettelegging for et seinere byggetrinn.

Ei full opprusting av skolen på dagens tomt til 127 millioner kroner er dermed ikke anbefalt fra administrativ side.

Samlokalisering

Åfjord kommune planlegger nytt svømmeanlegg med aktivitetshus på Årnes, fem minutter unna Åfjord videregående skole. I planfasen har kommunen vært i kontakt med fylkeskommunen for vurdering om en eventuell samlokalisering. Det er gjennomført en utredning av merverdier av en samlokalisering for både fylkeskommune og kommune våren 2019.

Ifølge Åfjords rådmann, Per Ola Johansen, venter kommunen et notat fra fylkeskommunen om dette.

Dårlig forfatning

Rammevilkåra for å bedrive opplæring ved skolen er i dag ikke tilfredsstillende: Anlegget er ikke funksjonelt og ikke i henhold til gjeldende regelverk. Ei oppgradering av dagens anlegg til en kostnad på 56,4 millioner kroner blir framhevet som en løsning. Skoleanleggets kvaliteter vil heves og forholdene for læring utbedres. I dagens anlegg ikke er dette ikke tilfredsstillende ivaretatt i henhold til regelverket og det er heller ikke i tråd med fylkeskommunens likeverdighetsprinsipp for skolene. En kostnad på 23 millioner kroner vil gjenstå for et byggetrinn som bør gjennomføres innen fire år.

Trinnvis

Om en skulle gjort disse tiltakene i ett trinn, ville kostnaden blitt på 127 millioner kroner. Det anses besparende både på økonomi og slitasje blant skolens ansatte å ta et helhetlig grep i et byggetrinn. Imidlertid ønsker fylkeskommunens administrasjon en reduksjon i fylkeskommunens investeringstakt. Dermed anbefales det en oppgradering i to byggetrinn.

Om en skal ha full oppgradering av dagens anlegg, vil dette medføre en kostnad på 127 millioner kroner. Et samarbeidsprosjekt vil koste i samme størrelsesorden, med utstrakt sambruk. Dette ser saksbehandler bedre løsning, der en skaper nye spennende situasjoner samlokalisert med kommunens funksjoner og arenaer. Med grunnlag i dette vil en samlokaliseringsløsning foretrekkes fremfor full oppgradering av dagens skoleanlegg.