Debatt

«Det er behov for å oppklare noen misforståelser knyttet til saken om ny videregående skole i Vanvikan»

Fylkespolitikerne Hanne Moe Bjørnbet (Ap) og Pål Sæther Eiden (H) har registrert motstanden mot den nye videregående skolen i Vanvikan.

Disse to bygningene må rives for å gi plass til den nye videregående skolen på havna i Vanvikan.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Det er behov for å oppklare noen misforståelser knyttet til saken om ny videregående skole i Vanvikan. Vi registrerer at en bygdeliste i Indre Fosen kommune vil arbeide for at skolevedtaket skal omgjøres.

Denne listen er ikke representert på fylket og de stiller ikke liste til fylkesvalget. Å gi velgerne inntrykk av at de kan påvirke vedtaket er å føre velgerne bak lyset.


Grundig politisk og administrativ prosess

 
Avgjørelsen om å bygge ny videregående skole i Vanvikan er fattet av et bredt flertall i fylkestinget etter en meget grundig politisk og administrativ prosess. Bred politisk enighet i Indre Fosen har vært viktig, men avgjørelsen er basert på hensynet til helhetlig skolestruktur i Trøndelag og spesielt på Fosen.

For at vi skal kunne tilby et mangfold av linjer og god kvalitet i utdanningen er vi avhengig av at skolene har et godt nok elevgrunnlag. Rissa og Leksvik VGS er blant de minste skolene i fylket og har et marginalt elevgrunnlag.

Tall fra grunnskolene i Indre Fosen viser nedgang i elevgrunnlaget i årene fremover, og det gjør at verken Rissa eller Leksvik vil være i stand til å samle tilstrekkelig antall elever for å opprettholde et variert og godt linjetilbud. Felles administrasjon ville ikke løst noen av disse utfordringene. Jeg mener at den nye skolen er det eneste som kan sikre at Indre Fosen kommune også i fremtiden vil ha et videregående skoletilbud i sin kommune.


Moderne skole med attraktiv fagprofil


Fylkeskommunen har anslått at skolen vi koste i overkant av 300 millioner kroner. At fylkeskommunen foretar en investering på rundt 300 millioner kroner i Indre Fosen, er det ingen automatikk i.  

Det er et stort behov for skoleinvesteringer i Trøndelag, både nybygg og oppgraderinger. Når et nesten samlet fylkesting har sagt at vi vil ta dette løftet, så er det fordi vi tror at en ny videregående skole i Vanvikan har potensiale for å bli en moderne skole med en fagprofil som næringslivet og samfunnet etterspør.

 
Vanvikan som lokasjon for felles videregående skole har store fordeler. For det første er reiseavstanden til Vanvikan akseptabel for alle deler av kommunen, særlig om vi tilrettelegger med direkteruter fra utkantene i kommunen. Et andre poeng er at en felles videregående vil kunne få et mer robust fagmiljø, med gode forutsetninger for enda bedre rekruttering av kvalifiserte lærere.

 
Det viktigste poenget er elevgrunnlaget vil være så sterkt at vi kan tilby et mer variert linjetilbud enn i dag, noe som igjen kan tiltrekke seg flere elever. Mange elever søker seg i dag til videregående skoler utenfor kommunen etter ungdomsskolen. Et bredere linjetilbud vil kunne fange opp flere av disse elevene. Det arbeides med å opprette et fylkestilbud, der skolen kan tilby en mer spesialisert fagutdanning rettet mot teknologi for velferd og bærekraft som én av få skoler i Trøndelag.

 
Tidsriktig kompetanse næringslivet etterspør

Vedtaket om ny videregående skole i Vanvikan sikrer at Indre Fosen får en moderne videregående skole tilpasset næringslivets behov, som vil kunne bli et flaggskip for både Trøndelag fylkeskommune og Indre Fosen kommune. Det sikrer et godt tilbud, og ikke minst en forutsigbarhet for elever, ansatte, kommunen og ikke minst næringslivet.

I Vanvikan vil skolen være nær både teknologiklyngen i Vanvikan, industribedrifter og næringsliv i både Rissa, Leksvik og Stadsbygd. Nærhet til sjøen og teknologimiljøet i Trondheim gir også muligheter for et mer spesialisert utdanningstilbud rettet mot blå næringer. Tidsriktig kompetanse innenfor digitalisering, automatisering og robotikk er særdeles interessant. Det viktigste vi kan gjøre for Trøndelag er å sikre at utdanningen i vi tilbyr møter de behovene næringslivet og samfunnet for øvrig etterspør.

Avgjørelsen er tatt
 

Vedtaket om ny videregående skole i Vanvikan ble fattet av fylkestinget i april 2018. 

Fylkeskommunen er nå godt i  gang med å følge opp dette vedtaket. Det jobbes for fullt med å konkretisere innhold og tilbudsstruktur i den nye skolen, inkludert for voksenopplæring og fagskole. Målet er at saken om endelig investering gjøres i juni neste år, og at skolen står klar til å ta imot elever og ansatte til skolestart i 2022.

Vedtaket om ny videregående skole i Indre Fosen ble gjort etter en lang debatt og mye utredningsarbeid. Nå er avgjørelsen tatt. Som fylkestingsrepresentanter i Trøndelag fylkeskommune føler vi behov for å slå fast at den står ved lag. Nå skal all energi brukes på at skolen blir så god som mulig for elever, ansatte, kommune og næringsliv!