Støtter reiselivsbedrift med oppgradering av parkeringsplassen

Åfjord kommune vil gå inn med 125 000 kroner til oppgradering av parkeringsplassen til Kuringen Bryggehotell. – Jeg synes det er feil at kommunen skal dekke kostnader for en privat aktør, sa Høyres Tommy Nilsen da saken blei behandla.

Arkivbilde fra noen år tilbake.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Åfjord kommune fikk tidligere en forespørsel fra Aquarius Eiendom AS om dekning av utgifter til oppgradering av parkeringsplassen som tilhører etablissementet. Med unntak av Nilsen, gikk kommunestyret inn for å imøtekomme søknaden.

– En forutsetning for medfinansiering fra Åfjord kommune er at parkeringsplassen kan være til fri benyttelse for allmennheten, skriver rådmannen i sitt saksframlegg.

Åfjord kommune skal kunne benytte deler av parkeringsplassen som riggområde i forbindelse med den forestående etableringen av nytt avløpsanlegg på Refsnes.  Krav til universell utforming skal også oppfylles etter gjeldene regelverk.

Disposisjonsfondet igjen

Tiltaket må finansieres med midler avsatt på disposisjonsfond som er øremerket til infrastrukturtiltak.

– Hvor mye står igjen på den nevnte kontoen, ville Fremskrittspartiets Halvor Bueng vite. Rådmann Per Johansen kunne opplyse at det står tolv millioner der, men at ti av dem er øremerka kommunens andel av fylkesveg 723 til Stoksund – den med to tunneler og ei bru over Ryssdalen.

– Ideelt sett burde vi ha hatt et havbruksfond annethvert år, sa rådmannen.

Han sa at det er bra å ha penger på luringa i påkommende tilfeller.

Aktiviteten

Pengene skal gå til dekning av utgifter til grunnarbeid for opparbeidelse av parkeringsplass i tilknytning til Kuringen Bryggehotell. Forespørselen ble fremmet i tilknytning til et møte mellom Åfjord kommune og Aquarius Eiendom AS den 15. januar 2019.

Bakgrunnen for forespørselen er at parkeringsplassen er viktig for den aktiviteten som finner sted i Kuringvågen og ikke minst hos Kuringen Bryggehotell.

Kostnadene ved tiltaket er 125 000 kroner inkludert merverdiavgift.

Ikke tradisjon

Rådmannen påpeker at Åfjord kommune ikke har tradisjon for å drive direkte næringsstøtte. En søker heller å tilrettelegge for næringslivet gjennom ulike typer infrastrukturtiltak, herunder bredbåndsutbygging og asfaltering. Forutsetningen er at tiltaket kan tjene flere formål og at det også kommer allmenheten til gode.

I så måte kan forespørselen sies å være innenfor den praksisen som Åfjord kommune har lagt seg på, så fremt parkeringsplassen fortsatt vil være åpen for allmennheten.

Det ble under møtet reist spørsmål om kommunestyret kan gjøre en slik bevilgning.

– Vi har sagt tidligere at dette er en politisk beslutning. Kommunestyret er suverent, sier rådmannen Per Johansen.

Andre anlegg

Denne parkeringsplassen vil også ligge i nær tilknytning til de planlagte arbeidene med å etablere nytt avløpsanlegg på Refsnes. I den sammenhengen vil det være behov for riggoppstillingsplass i omradet. Sannsynligvis vil mye av arbeidet foregå til høsten, og dermed utenfor høysesongen til Kuringen Bryggehotell.

– Dersom deler av parkeringsplassen også kan benyttes som riggplass i tilknytning til etableringen av det nye avløpsanlegget på Refsnes, vil det være et argument for at Åfjord kommune kan være med å finansiere oppgraderingen av parkeringsplassen, framhever rådmannen.

Finansieringa

Når det gjelder finansieringen av tiltaket, er det bruk av disposisjonsfond som er aktuelt i dette tilfellet. Dette fordi Åfjord kommune ikke eier parkeringsplassen. Åfjord kommune klarer ikke å sette av tilstrekkelig midler gjennom avleggelsen av regnskapet for 2018 til å dekke opp den budsjetterte bruken av disposisjonsfond i 2019. Det vil si at tilskuddet må dekkes av avsatte midler til infrastruktur.

Tiltaket kan imidlertid sies å være innenfor formålet og rådmannen anbefaler derfor kommunestyret å bruke av disse midlene. Et alternativ kan være  dekke noe innenfor prosjektet for nytt avløpsanlegg på Refsnes, så framt parkeringsplassen kan benyttes som riggområde i tilknytning til dette prosjektet.


LES MER: