Må kjøres inn på snødekt mark

Fylkesmannen har uttalt seg om oppsetting av midlertidige bruer i skuterløypa i Åfjord.
Nyheter

Saken har vært innom flere avdelinger. Landbruk hadde ingen merknader. Miljøavdelinga gir sin tilslutning til at bruene bør bygges midlertidige.

– Vi gjør oppmerksom på at det langs traseen hvor broene skal oppføres ligger en del myrsystemer som kan ha vært slått eller beitet tidligere. Det er derfor viktig at alle materialer til broene kjøres inn på snødekt mark, anfører Fylkesmannen.

Reindriftsavdelingen ingen merknad til tiltaket under forutsetning at bruene bygges midlertidig og at kjøring skjer i henhold til fastsatt forskrift. Løypa skal kunne stenges av hensyn til reindrifta dersom reinbeitedistriktet ber om det.

Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en saksbehandlingsfeil.


LES MER:
 

Perfekte forhold for utfart

– Vi er de første på Fosen

 

 

Reindriftsnæringen på Fosen:

Anser Storheia som tapt

- Dette er første gang jeg er invitert til et kommunestyre for å fortelle om reindrift. Tommel opp for det.