Brannvesenet gir kommunen én måneds frist

Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) har utført tilsyn på kommunehuset i Leksvik. Her ble det avdekket flere avvik.

Kommunehuset i leksvik er bygd i 1971. 

Nyheter

I følge tilsynsrapporten får Indre Fosen kommune frist til ut oktober med å rette opp avvikene.

Vi har stilt brannmester Hans-Marius Wold noen spørsmål på mail om det som står i tilsynsrapporten.

- Det står at brannsikkerhetsnivået ikke tilfredsstiller kravene til forskrift om brannforebygging. Blant annet at det er store uklarheter rundt utbedring av byggverkets branncellebegrensende konstruksjoner. Er dette en utbedring som har vært gjort i den senere tid/skulle vært gjort, eller er det fra bygget ble satt opp i 1971?

- Alle huseiere har en plikt til å utbedre eldre bygninger. I dag stilles det høyere krav til brannsikkerhet enn da bygget ble oppført. Kommunen har leid inn en brannteknisk rådgiver som har beskrevet hva som må gjøres av endringer i bygget.

Nødlys

Vårt krav er at huseier oppgraderer bygningen, og denne prosessen er nå i gang. De har installert et heldekkende brannalarmanlegg, noe som ble satt som førsteprioritet. Siden alle oppgraderingene ikke er ferdigstilt, har de fått avvik under vårt tilsyn.

- Nødlysanlegg er ikke installert i bygget. Ca. kostnad på dette?

- Ifølge brannteknisk rådgiver koster nødlysanlegg ca. 100 000.

 -Videre står det at eier ikke har ett tilfredsstillende systematisk sikkerhetsarbeid for å sikre byggverket mot brann. Hva må gjøres?

- Huseier må ha en forpliktende handlingsplan for arbeidet som gjenstår. Kommunen må gi oss en tilbakemelding med ferdig plan innen 31.10.18.

Sanksjoner

- Hva vil skje om det ikke blir gjort? Forbud mot bruk, tvangsmulkt, eller forelegg?

- Vi følger opp denne saken på lik linje med alle andre tilsynssaker vi har, det betyr at første skritt er vedtak om pålegg, deretter tvangsmulkt. Forbud mot bruk blir nok ikke aktuelt i dette tilfellet, dette virkemiddelet bruker vi normalt bare i tilfeller hvor det er snakk om overhengende fare for tap av liv.

 - I følge tilbakemeldingen fra november 2016 skulle avvikene lukkes i løpet av en to-års periode?

- Huseier har installert et heldekkende brannalarmanlegg i kommunehuset, noe som er positivt. Vi forventer nå at kommunen tar tak i de andre avvikene, blant annet må utettheter i vegger og tak tettes for å hindre røykspredning ved en eventuell brann. 

Vi følger opp denne saken på lik linje med andre tilsvarende tilsynssaker.

- Blir ikke ferdige

Det er Rune Berg som er fagleder for bygg og eiendom i Indre Fosen kommune.

Han opplyser at de ikke vil klare å lukke alle avvikene innen utgangen av oktober.

- Noen enkle skal vi ta, mens andre vil ta lenger tid. Vi har vært i dialog med TBRT om det og fått forståelse for at noe vil ta lengre tid, sier Berg.

- Hva koster det totalt å lukke alle avvikene?

- Anslagsvis én million kroner. Jeg har bedt om at det blir lagt inn penger i budsjettet til dette, sier Berg og påpeker at det mest prekære er gjort.

- Det som mangler nå har vært prioritert i andre rekke, sier han.

LES OGSÅ: 1 av 3 kan ikke nødnummeret