Vekst gir ny giv i grenda

Befolkningsvekst og generell optimisme har gjort at det pusses støv av ei gammel reguleringsplan for et byggefelt ei mil fra sentrum. – Fra kommunens side er det ønskelig med ei bosetting også utenfor sentrum, skriver saksbehandleren.
Nyheter

Det ble laget ei reguleringsplan for området i Åfjord i 2007. Da var det tenkt lagt ut tomter for boliger, men også noen fritidshus. Denne planen er endret, slik at en i dag satser på helårsboliger. Området blir også noe mindre enn det den første planen tok høgde for.