Dette mener elevene om ungdomstrinnstrukturen

Høringsfristen for den framtidige ungdomstrinnstrukturen i Indre Fosen kommune har gått ut. Elevrådene fra de fleste skolene i Indre Fosen har kommet med sine synspunkter.

Hvor mange ungdomsskoler skal Indre Fosen ha? Tre, fire eller fem? Illustrasjonsbilde Åsly skole.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Det er fire alternativer som utredes, og som nå har vært ute på høring.

Alternativene

Alternativ a: beholde dagens struktur med ungdomstrinn ved fem skoler. Indre Fosen kommuner fortsetter da med fem grunnskoler med ungdomstrinn.

Alternativ b: Slå sammen Testmann Minne og Vanvikan til én ungdomsskole, og Stadsbygd og Åsly til én ungdomsskole. Mælan røres ikke. Indre Fosen kommune vil da få tre grunnskoler med ungdomstrinn.

Alternativ c: Slå sammen Vanvikan og Stadsbygd til én ungdomsskole, og la resten være urørt. Indre Fosen kommune vil da få fire grunnskoler med ungdomstrinn.

Alternativ d: Slå sammen Vanvikan, Stadsbygd og Åsly til én ungdomsskole, og la Testmann Minne og Mælan være urørt. Indre Fosen kommune får da tre grunnskoler med ungdomstrinn.

Stort engasjement

Det har kommet en rekke innspill til høringen som hadde frist 7. mai. Flere titalls meninger og synspunkter som spriker i alle retninger skal gjennomgås før det tas endelig stilling til den framtidige ungdomstrinnstrukturen i Indre Fosen.

Både privatpersoner, FAU, politiske partier, idrettslag og barnehager med mer, har sendt inn sine innspill til høringen.

De unges meninger

Her er et lite utdrag av hva elevrådene på kommunens skoler har svart:

På Mælan skole er de stort sett enige, og påpeker at dette ikke påvirker dem i særlig stor grad. De har kommet fram til at de helst ønsker å ha det som i dag, men dersom elevtallet blir så lite at ungdomsskolen på Mælan legges ned en gang i framtiden, er det beste alternativet for dem en ungdomsskole i Vanvikan.

Elevrådet på Åsly har ikke klart å konkludere entydig. De velger derfor og ikke komme med et klart svar. Det påpekes at i og med at denne skolen ikke står i fare for å miste noe, er heller ikke engasjementet så stort. De er positivt innstilt til at elever fra andre skoler kommer til Åsly.

Elevene på Vanvikan skole ønsker å beholde sin ungdomsskole. De påpeker at det er viktig å beholde ungdomsskolen når det nå er vedtatt ny VGS i Vanvikan. De er positive til at ungdomsskoleelevene fra Stadsbygd kan komme til Vanvikan.

Elevrådet på Rissa videregående skole har kommet fram til at de støtter alternativ c. De begrunner det blant annet med at Stadsbygd er ei bygd i vekst, og hvis brua kommer vil det bli ytterligere vekst der. Det vil derfor være naturlig at Stadsbygd har ungdomsskole.

På Testmann Minne ønsker elevrådet at dagens skolestruktur skal beholdes. De peker på at en liten skole vil ha bedre lærertetthet og dermed bedre oppfølging. De mener skolen bør ligge der elevene bor. Dersom de må velge noe annet ser de for seg en sammenslåing av Vanvikan og Stadsbygd, med ungdomsskole på Stadsbygd. Dette fordi det bor flest elever der og fordi Stadsbygd har svømmehall og idrettshall.

LES OGSÅ: Kvalitet må vektlegges

LES OGSÅ: Har bestemt seg