«Utviklingen viser at landbruket sentraliseres og flyttes fra utkantene»

«Landbruket utnytter de naturgitte ressursene», påpeker leder Bente Bø i Nes/Oksvoll Bygdekvinnelag i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde. 

Nyheter

Landbruket utnytter de naturgitte ressursene. Norge er et vidstrakt land med store forskjeller i natur og klima, dette betyr svært ulike forutsetninger for å drive landbruk. For å stoppe sentraliseringen i matproduksjon, må det være lønnsomt å produsere mat på små og store gårder over hele landet. Dette må jordbruksoppgjøret sikre!

Våronna er i gang - det er også forhandlingene mellom bonde-organisasjonene og staten om rammevilkårene for matprodusentene. Nes/Oksvoll Bygdekvinnelag mener at utfallet av forhandlingene ikke bare har betydning for bøndene, men også for hvordan vi vil at landet vårt skal se ut.

Utviklingen viser at landbruket sentraliseres og flyttes fra utkantene og til Jæren, det sentrale Østlandet og Trøndelag. Fra 2002 til 2017 har produksjonen av kjøtt og ull økt med rundt en tredjedel, og den største veksten er i de fylkene som produserer mest; Rogaland, Hedmark og Trøndelag. Mens produksjonen i fylker som Møre og Romsdal, Troms og Hordaland går ned.

Norsk landbruk er så mye mer enn melk og brød. Landbruket skaper arbeidsplasser, holder liv i bygde-Norge og skjøtter kulturlandskapet. I alt 420 kommuner har arbeidsplasser tilknyttet landbruket. I landbruket og matindustrien alene er det 90 000 arbeidsplasser. I tillegg kommer lokale arbeidsplassene som leverer varer og tjenester til bønder som håndverkertjenester, rådgivningstjenester og varehandel. Landbruket er også fundamentet for turisme og kulturtilbud i distriktene som lokalmatprodusenter, reiselivsbedrifter og andre natur- og friluftstilbud.

I store deler av verden skjer en urbanisering og sentralisering, byene vokser og distriktene avfolkes. I Norge er det fortsatt slik at flere av oss bor i distriktene enn i de største byene. Dette er ingen tilfeldighet, men er resultat av målrettet og langsiktig nasjonal politikk.

Vil vi opprettholde spredt bosetting i hele landet, må det legges til rette for å drive næring i distriktene. Landbruket skaper store verdier i distriktene og bidrar til at folk kan bo og leve der. Skal vi bevare bosettingsmønsteret må vi også bevare landbruket i hele landet.  Vi trenger et godt jordbruksoppgjør for å sikre dette!

Hilsen

Nes/Oksvoll Bygdekvinnelag

Bente Bø, leder