Vil bruke minst mulig dyrkajord

Styret i Rissa Bondelag har vedtatt en uttalelse om vegbyggingen mellom Sund og Rørvik etter at det ble kjent at det blir for kostbart å bygge veg mellom Stadsbygd sentrum og Rørvik.

Rissa Bondelag og styremedlem Kari Åker har meninger om hvordan vegmillionene i gamle Rissa kommune kan brukes. 

Nyheter

- Rissa Bondelag har tatt inn over seg at tunnelprosjektet ikke er gjennomførbart innenfor gjeldene ramme.  Vi ønsker derfor som grunneiere og drivere av dyrkajorda i området å bidra med konstruktive forslag til hvordan midlene bør disponeres, sier styremedlem Kari Åker i Rissa Bondelag.

En stor transportbruker

Landbruket og skogbruket i Indre Fosen, forflytter en vesentlig tonnasje inn og ut av kommunen.  Trolig er et samla jord- og skogbruk den største brukeren av transporttjenester i kommunen. Dette i lag med massetransport, betongtransport og så videre, som vi også er store kjøpere av, er transporter som fortsatt vil foregå på det eksisterende veinettet, uavhengig om vi bygger ny vei eller ikke, sier bondelaget i uttalelsen.

Gang- og sykkelveier

- Det samme gjelder kollektivtransporten.  Den må gå der folket bor. God infrastruktur er vi i landbruk og skogbruk veldig avhengig av.  Derfor ser vi med stor interesse på forslaget som de lokale transportørene foreslår via sin organisasjon NLF og intervju i Fosna-Folket.  Vi vil også sikre barna våre med å anlegge gang- og sykkelveier der det er nødvendig, men på en måte som berører minst mulig dyrkajord uten at det går på bekostning av sikkerheten, fremholder Åker.

En opprusting av eksisterende veinett vil i følge fagfolk innen transport gi en betraktelig forbedring og vil gi en trygg og god vei året rundt.  En telefri vei, som er bred nok til at to vogntog kan møtes uten å kjøre på skulderen, gjør det mulig for brøytebilen å holde veien snø- og isfri store deler av vinteren, uttaler bondelaget.

- Vil ta mindre dyrkajord

- En opprustning kontra ny vei, vil ta mindre dyrkajord. Vi vil minne om at stortingets mål på landsbasis, er maksimum 4000 da omdisponert per år.  Vi innser at noe dyrkajord vil gå med, men vil med vårt forslag minimalisere dette, samtidig gi en god og trygg vei for framtida som lokalbefolkningen vil nyte godt av.  Selv om alle ønsker så flat og bein veg som mulig, må vi bare innse at topografien i området setter begrensninger for det, fastslår Kari Åker i Rissa Bondelag.

Rissa Bondelag foreslår en rekke tiltak for hva som bør gjøres på strekningen Sund-Rørvik:

* Opprusting av hele veistrekningen fra Sund til Rørvik med et dekke som tåler akseltrykk (Bk10) og som er upåvirket av tele, samt er bredere enn 5,5 meter (minimum med gul stripe)

* Bygging av viltsikringer på nødvendige strekninger FØR det går liv!

*Utrede muligheten for passering utenfor Reinsalléen med minst mulig avtrykk på dyrkajord.

* Vi støtter forslaget fra Fosenveiene med en «light-versjon» opp Skaret. (bredere veg, utjevning av stigning og bedring i siktsoner)

* Gang- og sykkelvei Rein- Skaret utformet med fysisk skille mellom hovedvei og gang- og sykkelvei.  Med denne løsningen sparer vi nedbygging av dyrkajord med ca. 4 da pr km vei.

* Gang- og sykkelvei utformet lik Rein-Skaret på strekningen Stadsbygd kirke-Vemundstad.

* Utbedre kryssene i Stadsbygd sentrum.

* Rette ut og tilstrebe bedre siktlinjer, samt «utflating» av småkneiker på strekningen Stadsbygd sentrum-Vemundstad.

* Rissa Bondelag forventer og krever en faglig god plan på steder der det blir omdisponert dyrkajord, og at matjordlaget må tas vare på, på en faglig god måte for å gjenvinnes på egnede arealer.

LES OGSÅ: Vet hva 320 millioner kan brukes til