Arkitektutkast er valgt

Dette bassenget ønsker juryen

Etter en grundig gjennomgang av de tre alternativene, har juryen bestemt hvilket forslag det framtidige badebassenget i Åfjord skal bygge på. – Dette må bearbeides mye før vi kommer til det endelige utkastet, sier Håkan Berdahl i juryen.

Kult Å Bad er det forslaget som etter juryens mening ligger nærmest de føringene som er lagt.   Foto: Arkitektforslag

Nyheter

Høyrepolitikeren er en av de tre politikerne som som sitter i juryen. De to andre er partifellen og ordfører i Roan, Einar Eian. Åfjords ordfører, Vibeke Stjern fra Arbeiderpartiet er den tredje.

Foruten de tre politikerne består juryen av Bjørn Aas fra SIAT (Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU), Vebjørg Ekseth og Iver Corneil fra Eggen Arkitekter og Asberg Sigurdgeirsson fra Løvetanna Landskap. Jan Ove Berdahl som er kultursjef i kommunen er også med. Jurysekretær er Gisle Elnan. Under ledelse av kommunens tekniske sjef, Lars Helge Kolmannskog, har juryen vurdert de tre forslagene ut fra ulike kriterier. 

Juryen har kommet til at løsningen med best planløsning, samspill og samhandling mellom byggets ulike funksjoner er «Kult Å bad».

Bearbeides

I juryens begrunnelse går det klart fram at ingen av forslagene er i tråd med bestillingen.

– Ingen av de tre har gjort det vi ba dem om, men det alternativet vi valgte er det beste, sier Berdahl. Han mener det er mulig å kna mye på det før en kommer fram til det endelige resultatet.

Alle de tre forslagene har stort sett samme materialvalg. Med vurdering av kostnadseffektive løsninger har juryen derfor sett på prinsippene for fundamentering og bæresystem for de ulike løsningsforslagene. I tillegg vil bruttoareal, i høve bruk og i forhold til økonomi være avgjørende.

Kult Å bad

Dette arkitektforslaget har en rektangulær hovedform og er relativt kompakt. Kjelleretasjen har samme utstrekning som 1.etasje. Hele bygget blir da fundamentert på samme nivå, noe som er gunstig med tanke på setninger. Vertikalt er det god struktur i bygningen og med mindre justeringer ligger det godt til rette for et rasjonelt og kostnadseffektivt bæresystem. Flere typer hovedbæresystem kan være aktuelt (betong, prefab, stål eller limtre).

Kraft

Dette forslaget har en bygning som er oppdelt i to hovedfløyer med mellombygg bestående av vestibyle med åpent areal.

Kjelleretasjen er ikke under hele bassengfløyen. Her må trulig kjelleren utvides til samme omfang som første etasje for å få tilgang rundt bassenget og for å kunne fundamentere hele fløyen på samme nivå. Vertikalt er det god struktur i bygningen. Hovedbærelinjer vil kunne ligge langs yttervegger samt langs det åpne arealet mellom fløyene. Som i det foretrukne forslaget vil flere typer hovedbæresystem være aktuelt.

Spill

Dette arkitektsforslaget har ifølge juryen en utforming med ulik utstrekning på alle plan. Kjeller har mindre utstrekning enn øvrige plan, noe som vil kreve ekstra tiltak for å unngå setninger. Utvidelse av kjeller kan være en løsning. Bassenget er plassert sju meter over bakkeplan. Under bassenget må det etableres en omfattende bærestruktur med søyler og veggskiver. Dette både for å få ført de vertikale lastene ned til fundament, men også for å ta opp de store seismiske lastene som vannmassene vil generere. Bygget har kurvede fasader. Bæresystemet med søyler plassert innenfor fasaden og plasstøpte dekker ansees som gjennomførbart. Bæresystem i prefabrikkerte elementer vil kreve omfattende omfang av bærebjelker langs alle kurver og skråer. Tak over plan tre er også en utfordrende konstruksjon om en vil unngå bæresøyler ned i bassengområdet. Byggets utforming er den mest komplekse av alternativene. Juryen mbemerker at det derfor vil få høgest kostnad på bæresystem av de tre alternativene.

Gode løsninger

Juryen er glad for at de svært forskjellige forslag belyser ulike løsninger for bygging av nytt aktivitetshus og badeanlegg i Åfjord. Juryen mener imidlertid ingen av forslagene som tilfredsstiller konkurransegrunnlagets føringer og oppdragsgiverens forventninger fullt ut. Etter en grundig vurdering har de derfor kommet til at det er forslaget Kult Å Bad som svarer best på føringene som er lagt.

Det skal arbeides videre med byggets arkitektoniske uttrykk og særpreg. Logistikk, særlig vare- og avfallshandtering i bygget skal planlegges nærmere. Byggets henvendelse mot fylkesveien, herunder plassering og utforming av hovedinngang skal bearbeides grundigere.

Utearealer

Uteområdene, blant annet avstand fra nabobygget i nord, ganglinjer, siktlinjer og forhold til elva må ifølge juryen gjennomgå en modningsprosess. Trafikkløsninger med sikte på god separering av harde og myke trafikanter skal bearbeides videre.

En vil og se på atkomstveg og innkomst til parkeringskjeller og stoppesteder for varebil, buss og drosje. Universell utforming må til for å komme til blackboxen. Bearbeidelsen foreslår juryen utført i samråd med arbeidsgruppa og aktuelle brukergrupper. Samarbeidet bør lede frem til et prosjekt som kan kostnadsberegnes og legges fram for politisk behandling.

Forslaget skal legges fram for kommunestyret kommende torsdag.

– Det gjenstår ennå å bestemme både endelig utseende og innhold. Hvordan det blir seende ut er det ingen som veit ennå. Vi står fritt til å velge løsninger fra alle de tre alternativene, sier Berdahl.


Sikrer seg med vindkraftpenger

– Bassenget knekker ikke kommuneøkonomien 

Bildegalleri arkitektforslag ny svømmehall:

Hvilket ville du bruke 100 millioner på?