Innfører ekstraordinær båndtvang i Fosen-kommune

På grunn av store snømengder innfører Indre Fosen kommune ekstraordinær båndtvang.

Illustrasjonsbilde.  Foto: NTB/Scanpix

Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Indre Fosen kommune
  • § 1.Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med mye løs snø, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Indre Fosen kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.
  • § 2.Forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak: - dressert bufehund som skal vokte bufe. - hunder i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening og prøving for slik tjeneste. - hund i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.
  • § 3. Indre Fosen kommune kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne forskriften for bruk av løs hund i kommunen.
  • § 4.Enhver kan oppta hund som løper løs i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres til hundeholderen dersom denne er til stede. Dersom hunden ikke leveres hundeholderen skal den snarest leveres til politiet. For øvrig gjelder hundelovens § 10 for opptak og behandling av hund som løper løs i strid med § 6 i hundeloven.
  • § 5.Grunneier, noen som opptrer på dennes vegne eller jakt- og fangstberettiget kan avlive en hund ved direkte angrep på hjortevilt. Dette gjelder ikke en hund som er i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller såret vilt.
  • § 6.Overtredelse av denne forskrift kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.
  • § 7.Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre, men ikke ut over 1. april når ordinær båndtvang etter hundeloven trer i kraft. Kommunen kan dersom forholdene tilsier det oppheve forskriften umiddelbart.
Nyheter

Årsaken til båndtvangen er frykten for at løse hunder skal jage hjortevilt.

Rev i hjel vilt

«Noen hunder vil kunne ta igjen og fysisk angripe rådyr som stamper i snøen, men også små hunder utløser fluktreaksjon. Selv om rådyret overlever selve møtet med en liten hund, kan gjentatte forstyrrelser tære så hardt på fettreservene at dyret bukker under mot slutten av vinteren. Såfremt hundene holdes i bånd vil rådyrene normalt oppgi flukten etter en kort strekning», skriver viltansvarlig Asgeir Hektoen i Indre Fosen kommune.

Overfor Fosna-Folket påpeker han et tilfelle for et par år siden hvor en hund rev i hjel vilt.

Gjelder til april

Årets vinter har vært spesielt snørik. Dette medfører at hjortevilt sliter med å finne næring.

«Hjorteviltet er avhengig av å få i seg nok næring og å bruke minimalt med energi for at ikke fettreservene skal tømmes før våren. Dyrene har i stor grad trukket ned fra høyereliggende områder for å unnslippe de største snømengdene. Når det nå ligger mye snø også lavt i terrenget er hjorteviltet avhengig av ro for å få i seg tilstrekkelig næring og unngå unødig energitap. En hund flyter bedre på snøen enn et rådyr, og en løs hund kan gjøre stor skade», skriver Hektoen.

Den ekstraordinære båndtvangen gjelder fra 9. mars til 1. april 2018.

Lest denne? Så langt unna veien skal rundballene lagres.