Vil regulere om rorbuene til fritidsboliger

Rønsholmen brygger ønsker å avslutte utleievirksomheten av de seks rorbuene og regulere dem om til fritidsboliger.

Planområdet for Rønsholmen brygger med de seks rorbuene på rekke og rad. Fylkesveien går mot Garten til venstre i bildet.  Foto: Google/CNES/Airbus2018

Nyheter

- Vi starter nå arbeidet med omregulering, sier Ketil Sørensen i Rønsholmen brygger til Fosna-Folket.

I dag er de seks rorbuene med marinaen regulert til næringsformål, og de seks rorbuene ved broen mellom Garten og fastlandet på Ørlandet leies ut.

Nå har bedriftens planlegger kunngjort oppstart av omreguleringsarbeid for å endre bruksformålet på sjøhusene til fritidsboliger.

Bruksendring

Målet med omreguleringen av området er å avvikle utleievirksomheten av rorbuene som besøkes av fisketurister.

Det er bare bruksformålet på området som ønskes endret, ikke bruken av resten av området, som friområdene og marinaen der utleiebåter ligger i dag.

«Området for øvrig vil bli regulert til dagens bruk som er vei, parkering, bolig/næring, marina og friområde.» heter det i oppstartsvarselet.

Slik ser avgrensningen for det forespeilede planområdet ut på kartet.  Foto: Kystplan/GisLink

Avslag

Ifølge møtereferatet fra et oppstartsmøte mellom kommunen og Rønsholmen brygger er planen å sikre at området fortsatt blir vedlikeholdt ved å få lov til å endre utleiehyttene til selveierhytter.

«Grunneier kom med innspill til kommuneplanarbeidet i 2014. Innspillet ble da avvist av kommunen. Forslagsstiller har også tidligere forespurt om det kan søkes om dispensasjon for endring av utleiehytter til selveierhytter i dette området.» heter det i møtereferatet.

«Gjennom dialog med fylkesmannen har en funnet at det bør gjennomføres en reguleringsprosess. Kommunen er nå i utgangspunktet positiv til ønsket endring.» heter det videre.

Nedlegging

- Dere ønsker å legge ned utleievirksomheten, spør Fosna-Folket.

- Vi starter arbeidet med omregulering. Det står i oppstartsvarselet at vi ønsker å avvikle virksomheten av utleie. Så får vi se hvordan prosessen med omregulering går, sier Ketil Sørensen.

Det er frist for å sende innspill til oppstartsvarselet 28. mars.