Nå blir det flere røykekontroller

Nedgang i antall utsalgssteder for tobakksvarer på Fosen.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Terje Dybvik

Tobakkskadeloven
  • §1 Formål
  • Formålet med denne lov er å begrense de helseskader som bruk av tobakksvarer medfører gjennom å redusere forbruket og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn. Videre regulerer loven tiltak for å forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakksvarer, fremme at de som allerede bruker tobakksvarer, slutter og beskytte befolkningen mot eksponering for tobakksrøyk.
  • §2 Definisjoner
  • Med tobakksvarer forstås i denne lov varer som kan røykes, innsnuses, suges eller tygges såfremt de helt eller delvis består av tobakk. Med tobakksutstyr forstås i denne lov varer som etter sitt formål hovedsakelig benyttes i forbindelse med tobakksvarer og tobakkssurrogater. Med tobakkssurrogat forstås i denne lov produkt som etter sin bruksmåte tilsvarer tobakksvarer, men som ikke inneholder tobakk. Med elektronisk sigarett forstås i denne lov tobakkssurrogater som kan brukes til inntak av damp gjennom et munnstykke, eller deler av et slikt produkt, herunder en patron, en tank og utstyret uten patron eller tank. Elektroniske sigaretter kan være til engangsbruk eller for gjenoppfylling. Med gjenoppfyllingsbeholder forstås i denne lov en beholder som inneholder væske som kan brukes til gjenoppfylling av en elektronisk sigarett. Med urtebasert røykeprodukt forstås i denne lov tobakkssurrogat basert på planter, urter eller frukter, som kan forbrukes gjennom en forbrenningsprosess. Med tobakksimitasjon forstås i denne lov produkter som etter sin utforming har en nær likhet med tobakksvarer eller tobakksutstyr, men som ikke inneholder tobakk eller tobakkssurrogat. Med salg forstås i denne lov overdragelse av tobakksvarer til forbruker mot vederlag. Med engrossalg forstås i denne lov overdragelse av tobakksvarer mot vederlag som ikke omfattes av åttende ledd. Med grensekryssende fjernsalg forstås i denne lov salg der forbrukeren på tidspunktet for bestilling av varen fra et detaljsalgssted er i et annet land enn der detaljsalgsstedet er etablert. Med spesialforretning forstås i denne lov utsalgssted som hovedsakelig selger tobakksvarer, tobakkssurrogater eller tobakksutstyr.
Nyheter

Stortinget har vedtatt nye forskrifter om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer. På godt norsk kjent som «tobakkssalgsforskriften».

Endringene har betydning for samtlige forhandlere av snus, røyk og tobakk samt e-sigaretter på Fosen.

Tilsyn

Ordningen innebærer at kommunene skal føre tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer. Dette inkluderer også salg av e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Alle virksomheter som selger tobakk skal registrere seg i Tobakkssalgs- og bevillingsregisteret innen 31.desember 2017. Det er ikke tillatt å selge tobakksvarer etter 1. januar 2018 uten å være oppført i dette registeret.

Kommunene har et ansvar for å sørge for at kommunens salgssteder følger tobakksskadeloven. Dette ansvaret handler om salg av tobakksvarer, reklameforbudet, krav til merking og utforming av tobakksvarer, forbud mot tobakksvarer eller -surrogater som er ulovlig importert, salg i strid med salgsforbud, internkontroller og forbud mot enkelte produktkategorier.

Kontroller

Det er, ifølge Helsedirektoratet, virksomhetene selv som er ansvarlig for å registrere seg og vedlikeholde opplysningene i registeret. Dersom en virksomhet har flere salgssteder, må alle salgsstedene registreres.

Stortinget har også vedtatt innskjerpede rutiner i forbindelse med kontroll av salgssteder.

Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig, og kommunen skal årlig utføre minst to ganger så mange kontroller som det er salgssteder.

Denne kontrollen skal gjennomføres av en ekstern leverandør av kontrolltjenester, og i den anledning er det opp til den enkelte kommune å kreve årlig tilsynsavgift for å finansiere kommunens kostnader i forbindelse med tilsynet og kontrollen.

Selve registreringen er kostnadsfri, men alle registrerte virksomheter skal betale et årlig tilsynsgebyr, ifølge Helsedirektoratet.

59 på Fosen

På Fosen er det per 9. februar 2018 59 utsalgssteder for tobakk, en nedgang på fire fra 2017. Kommunevis er disse fordelt som følger:

Indre Fosen kommune 22 (-1)

Ørland kommune 13 (-1)

Bjugn kommune 7 (-1)

Åfjord kommune 7

Osen kommune 5 (-1)

Roan kommune 5