Få støtte til miljøarbeid

Miljødirektoratet har lagt ut søknadsskjema til dem som  ønsker å bidra til å ta vare på naturtyper, arter, kulturminner eller annet som kan bedre miljøtilstanden i lokalmiljøet ditt. Både kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om midler.

Miljø- og kulturmyndigheter gjør hvert år ulike tiltak for å ta vare på natur og kultur og for å bedre miljøtilstanden i fylket. 

Nyheter

Miljø- og kulturmyndigheter gjør hvert år ulike tiltak for å ta vare på natur og kultur og for å bedre miljøtilstanden i fylket. Søknadsfristen er for de fleste tiltak 15. januar hvert år. Søknad sendes gjennom Elektronisk søknadssenter på Miljødirektoratet sine heimesider.

Sjeldne orkideer

Både Fylkesmannen, kommuner, private bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner må samarbeide hvis slåttemarkene våre ikke skal forsvinne. Flere sjeldne orkideer står på ei slåttemark i full blomst. Disse er helt avhengig av at det blir slått, for at de skal kunne komme igjen neste år. Hvis dette ikke skjer kan orkideene miste sitt leveområde. Flere arter og naturtyper står i fare for å forsvinne fra fylket vårt. Noen av disse er helt avhengig av at det gjennomføres tiltak eller skjøtsel for at de kan sikres en fremtid.

Fisketiltak

Du kan være med på å sikre og utvikle bestander av vill anadrom laksefisk, og legge til rette for fiske. Dette er et tiltak som skal komme samfunnet og allmennheten til gode. Tilskudd kan gis til informasjon om og forvaltning av villaks, sjøørret og sjørøye, anvendt forskning og overvåkning, tiltak til å bedre tilgangen til og muligheten til fiske for allmenheten, tiltak rettet mot rekruttering eller stimulering til fiske. Eksempler på tiltak kan være villaksens dag, elfiske-kurs, ungfiskundersøkelser, bestandsundersøkelser og gytefiskregistreringer.

Trua arter

I Sør-Trøndelag er det registrert 312 trua arter, som for eksempel svartkurle, hubro, fjellrev, solblom, elvemusling og elvesandjeger. Disse sammen med prioriterte arter kan du være med på å ta vare på. Tilskudd kan gis til skjøtsel og vedlikehold, tiltak som forbedrer biotoper, konkrete tiltak for enkeltarter, som for eksempel flytting av individ, reintroduksjon og innsamling av frø, tilpasset bruk på areal som inngår i drifta på landbruksforetak, gjerding, og kartlegging og overvåking knyttet til tiltak. I tillegg til tiltak i felt kan det bli gitt tilskudd til nødvendig informasjon om artene. For hubro er det primært strømnetteiere som får tilskudd til tiltak som hindrer at hubro dør som følge av at de bruker strømstolper som sitteplass.

Trua naturtyper

Flere naturtyper i Sør-Trøndelag er avhengig av tradisjonell drift og skjøtsel for å hindre gjengroing. Dette er trua og utvalgte naturtyper, som kystlynghei, slåttemark, slåttemyr, naturbeitemark, hule eiker og kroksjøer. Tilskudd kan gis til skjøtsel og vedlikehold, tilpasset bruk på areal som inngår i driften av landbruksforetak, gjerde, og kartlegging og overvåking knyttet til tiltaket. I tillegg til tiltak i felt kan det gis tilskudd til å utarbeide skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr til tiltak og informasjon om naturtypene.

Verdiskaping

Har du et verneområde eller et verdifullt naturvernområde i nærheten som du vil vise frem? Verdiskaping basert på naturarven skal være med på å gi en langsiktig positiv effekt på natur, lokalsamfunn og næringsutvikling. Tilskudd kan gis til attraksjoner og tiltak for kanalisering av ferdsel, informasjon og besøksforvaltning, naturfaglig kompetanseheving i reiselivsbedrifter og til bedre samarbeid mellom naturforvaltning, næring og lokalsamfunn. Må ha 50 % egeninnsats, og tiltak må være åpent for allmennheten.

Forvaltningstiltak

Vi har flere nasjonalt verdifulle kulturlandskap i fylket vårt. Dette er områder med spesielle verdier knyttet til naturmangfoldet, og hvor det trengs tiltak for å opprettholde disse. Utvalgte kulturlandskap dekkes ikke av ordningen. Tiltak som kan få tilskudd er skjøtsel, restaurering, tiltak for å bekjempe fremmede organismer, gjerding, informasjon og tilpasset driftsform i jord- og skogbruk.

Vilttiltak

Dette er en tilskuddsordning som deles mellom Fylkesmannen og fylkeskommunen, hvor Fylkesmannen er mottager av søknader som gjelder ikke-høstbare viltarter. Dette gjelder vilt som definert i viltloven, og gjør at det kan søkes etter tiltak på mange arter. Tilskudd kan gis til kartlegging av viltressurser og viltet sine leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner og innarbeiding av viltet sine leveområder og viltinteresser i kommunale planer.

Rovvilttiltak

Innen rovvilt kan man søke om forebyggende tiltak og konfliktdempende tiltak. Forebyggende tiltak er tiltak som forventes å ha en direkte tapsreduserende effekt, for eksempel tidlig nedsanking, rovdyravvisende gjerder, hjemmebeite, og forskningstiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget, driftsomstilling m.fl.

Konfliktdempende tiltak kan være tiltak som gjør lokalsamfunn som berøres av rovvilt bedre i stand til å håndtere konflikter. Dette gir økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning, spesielt rettet mot barn og unge. Også evaluering av effekten av et tiltak kan få tilskudd.

Du kan også søke om tiltak innenfor friluftsliv, forurensning, klima og kulturminner.

Vatn

Du kan søke om tiltak som bidrar til å nå miljømålene i vannforskriften. Tiltak som er en del av arbeidet med regionale vannforvaltningsplanar og tiltaksprogram, og prosjekt som har overføringsverdi til andre vannområder, vil prioriteres.


Hun er den nye gårdsbestyreren

Ane Marit Willmann er klar til å ta fatt på jobben som gårdsbestyrer på Fosen folkehøgskole sitt gårdsbruk på Nøst i Rissa.

 Portrettet:

- Vitenskap er å søke sannheten om ting

Få har så mye kunnskap om jaktfalken som Per Johan Tømmeraas. Men han måtte gå en lang veg før han for alvor kunne begynne å forske på rovfuglen.

 

 

Trøndelag redder verden

- Sintef er ukritisk til oppdrettsbransjen

NTNU-professor mener Sintef ikke har publisert forskning som er kritisk til oppdrettsnæringen. Sintef avviser påstanden.

 Dagens fosning

Vil at barnebarna skal arve et samfunn de fortjener

Tidligere redaktør i Adresseavisen, Arne Blix har funnet sitt paradis på Stokkøya.

 

Skaperverket er ikke til salgs

Skaperverket var tema for vandregudstjenesten på Selnes i Rissa søndag.