Ja til hjorteoppdrett

Arealutvalget i Rissa har gitt tillatelse til at det kan startes opp hjorteoppdrett i Skaugdalen.

Vill hjort. Illustrasjonsbilde.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Det er Svein D. Skånøy som har søkt om og fått tillatelse til å starte hjorteoppdrett basert på innfangning av ville dyr.

100 dyr

Skånøy har planer om å gjerde inn et område på 300 dekar i Skånøydalen, og han ønsker å dyrke opp et myrområde på 50 dekar. På sikt ser han for seg at han vil bygge opp en stamme på om lag 100 dyr. Han skal sette opp et 2,5 meter høgt gjerde rundt oppdrettsområdet.

Planen har vært ute på høring, og Rissa kommune fikk inn fire høringssvar. Noe av det som ble påpekt i høringssvarene er tatt til følge i vedtaket arealutvalget har fattet.

Dette er vedtaket fra arealutvalget:

Rissa kommune gir med hjemmel i forskrift om hold av vilt i fangenskap mv. tillatelse til etablering av hjorteoppdrett på eiendommen gbnr. 94/4 (grunneier/tiltakshaver Svein D. Skånøy), jf. søknad dat. 18.05.17. Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1. Privatrettslige forhold mht felles beiterett, jaktrett, veiretter, eksisterende fellesveier mv. må avklares før tiltak/etablering knyttet til hjorteoppdrett igangsettes.

2. Krav til innhegnet område, inngjerding mv. skal være i henhold til forskrift om hold av vilt i fangenskap. Antall dyr i innhegningen skal være tilpasset kravet om en sunn populasjon.

3. Etablering av gjerde må skje på en slik måte at utvendig vedlikehold mv. kan skje på egen eiendom.

4. Tiltakshaver skal sikre nødvendig dialog og godkjennelser fra veterinærmyndigheter/Mattilsyn før iverksetting av tiltaket.

5. Tiltakshaver plikter å sette seg inn i annet relevant regelverk, bla. dyrevernlov, lov om tiltak mot dyresykdommer, forskrift om merking, registrering og rapportering av dyr mv.

Per i dag foregår det kommersiell hjorteoppdrett på Fosen i Åfjord og Leksvik.

LES OGSÅ: Frisker opp flokken med levende hjortekalver