Klager fikk ikke medhold

Kåre Lilleenget, grunneier på gnr/bnr 32/4 har klaget på Osen kommunes vedtak om å legge nye fylkesveg 715 gjennom eiendommen. Fylkesmannen har ikke gitt klager medhold.
Nyheter

Fylkesmannen har behandlet klage over vedtak av Osen kommune om å godkjenne reguleringsplan for ny trasé for FV 715 ved Skarvåsen. Fylkesmannen har kommet til at planvedtaket stadfestes.

Etter en forutgående planprosess vedtok kommunestyret i Osen kommune den 3.5.2017 å godkjenne reguleringsplan for ny trasé for FV715 over Skarvåsen. Det er snakk om en vegstrekning på om lag to kilometer. Dagens vegtrasé, som følger elva, har ikke god fremkommelighet og sikkerhet. Ny trasé vil gå høyere i terrenget.

Forslagsstiller til planen er Statens vegvesen.

Planvedtaket

Planvedtaket er påklaget av grunneieren på gnr/bnr 32/4, Moan. Den nye vegtraséen skal ta av fra fylkesveien over denne tomten. Tomten består av et grustak, som ikke er i aktiv drift. Kommunen har holdt fast ved planvedtaket etter å ha vurdert klagen. Saken er sendt over til Fylkesmannen for klagebehandling i forberedt stand. Det vises til Kommunens vedtak av 25.9.2017. Klager er Kåre Lilleenget, grunneier på gnr/bnr 32/4. Klagen er datert 16.6.2017. Klager er klageberettighet og klagen anses levert i tide, jfr. forvaltningsloven (fvl.) §§ 28 og 29.

Grusforekomst

Klager skriver grusområdet på ingen måte er nedlagt. Det opplyses at tomten er bortleid til Statsnett. Det skal i følge klager være levert grus til Statsnett siste året. Videre anføres at det er behov for å utnytte grusforekomstene i fremtiden.

Det trengs grus bl.a. til vedlikehold av veger på Øvre Åsegg - Stein, hevdes det. Videre skriver klager at området er fint egnet til montasjearbeid og utflyging med helikopter. Klager protesterer at området reguleres til vegformål, slik at han vil miste vesentlige leieinntekter og inntekter fra grussalg på grunn av det. Det vises til hele klagen.

Mindre ulemper

Etter vurderingene ovenfor har Fylkesmannen kommet til at det ikke er påvist så store ulemper med planforslaget, hverken for klager som grunneier eller for samfunnet ved å bebygge en betydelig grusforekomst, at det ligger utenfor kommunestyrets skjønn som planmyndighet å vedta planen.

Så langt det er prøvet, er utredningen av planen og begrunnelsen for vedtaket funnet tilstrekkelig. Det vises til pbl. § 12-12, samt fvl. § 25. Følgelig blir vedtaket til Osen kommune i sin helhet stående.


- Kjørte inn i bil som sto fast

Bjugn bilberging anslår at de måtte hjelpe rundt sju biler tirsdag kveld og natt til onsdag.

 

Dårlig vær stenger fylkesveg

Fylkesveg 715 er stengt ved Momyra, opplyser Vegtrafikksentralen.

 

Åtte entreprenører vil bygge ny vei her

Åtte entreprenører leverte tilbud da Statens vegvesen lyste ut bygging av 7,5 kilometer ny veg i Osen kommune.