Åtte entreprenører vil bygge ny vei her

Åtte entreprenører leverte tilbud da Statens vegvesen lyste ut bygging av 7,5 kilometer ny veg i Osen kommune.

Hovedmålsetninga i prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen  Foto: Statens Vegvesen

Nyheter

Prosjektet innebærer utbedring av fylkesveg 715 gjennom Steinsdalen fra Osen sentrum i vest til Almlifossen i øst, en strekning på totalt cirka 16,5 kilometer.

Kontrakten omfatter bygging og utbedring av seks vegparseller, samt bygging av fortau i Osen sentrum, totalt cirka 7,5 kilometer ny veg og 160 meter gang- og sykkelveg.

– Åtte tilbud er vi godt fornøyd med. Det tyder på god konkurranse i markedet, sier byggeleder Martin Engum i Statens vegvesen.

Åpnes for trafikk seinhøsten 2019

– Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av januar, slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i mars 2018, sier Engum.

- Alle parsellene skal åpnes for trafikk seinhøsten 2019. Etterarbeid og ferdigstillelse skal skje i løpet av våren 2020, sier Engum.

Prosjektet er en del av utbyggingspakken Fosenvegene, som Statens vegvesen bygger på vegne av Trøndelag fylkeskommune.

Disse entreprenørene leverte tilbud:

-      Contexo 108.762.195 kr

-      Johs. J. Syltern AS 99.712.699 kr

-      Mesta AS 119.772.340 kr

-      Tore Løkke AS 107.292.530 kr

-      Lesja Billdozerlag AS 160.626.812 kr

-      M3 anlegg AS 128.149.291 kr

-      Tverås Maskin og transport AS 120.227.757 kr

-      Røstad entreprenør AS 89.958.507 kr

Prioriterte delstrekninger

I 2015 ble det gjennomført et forprosjekt på hele strekningen fylkesveg 715 Hofstad-Årgård for å kartlegge de mest problematiske delstrekningene.

Disse delprosjektene er valgt for utbygging:

1) Fortau 160 meter gjennom Osen sentrum

Det skal bygges et 160 meter langt fortau på nordøstlig side av fylkesveg 715 i Osen sentrum. Fortauet skal gå fra Kjerkveien og til Coop, hvor det skal bygges et opphøyd gangfelt som vil krysse fylkesveg 715. Fortauet skal ha en bredde på 2,75 meter (asfaltert dekke) og det skal i tilknytning til fortauet settes opp en cirka 90 meter lang mur. 

2) Nordmelansfossen, cirka 680 meter ny/utbedret veg

Parsellen ligger i Steinsdalen cirka 3 kilometer øst for Osen sentrum. Dagens veg er smal og har svært dårlig kurvatur og sikt. Vegen slynger seg tett mellom en høy fjellskjæring og Steinsdalselva. I vinterperioden er det tidvis problemer med at sprut fra fossen fryser, og at stein og løsmasser fra skjæringa raser ned på vegen.

Ny veg skal rettes ut og legges med dobbeltsidig skjæring nord for dagens veg. Da unngås skarpe svinger og problematikk med nedfall. Problemet med ising vil også kunne reduseres. Skjæringa mot Steinsdalselva legges ned for å skape sikt og utsikt mot Normelandsfossen. 

3) Fuglmoen, cirka 875 meter ny/utbedret veg

Parsellen ligger cirka 4 kilometer øst for Osen sentrum. Eksisterende veg tilfredsstiller ikke kravet til kurvatur, og er preget av setninger i vegoverbygningen. I tillegg er det avkjørsler som ikke tilfredsstiller krav til sikt mot hovedveg.

Ny veg rettes noe ut og vertikalkurvatur forbedres. Det anlegges permanent deponi for overskuddsmasser vest for eksisterende veg, og i retning ned mot Steinsdalselva. 

4) Krommen – Nylandet, cirka 1160 meter ny/utbedret veg

Parsellen ligger i Steinsdalen langs fylkesveg. 715, cirka 7,5 km øst for Osen sentrum. Dagens veg har en dårlig horisontal- og vertikalkurvatur samt uoversiktelige avkjørsler. For deler av strekningen har det, i flomperioder, også vært problemer med at vegbanen har blitt liggende under vann.

Kurvaturen skal rettes noe ut og sikt skal forbedres. I starten av strekningen skal vegen heves noe og legges lengre inn i terrenget. Mot slutten av parsellen bygges ny veg på dyrka mark. Eksisterende veg, som ikke skal fungere som adkomstveg, skal derfor fjernes og tilbakeføres som dyrka mark.

5) Urdskaret – Liastranda, cirka 1000 meter ny/utbedret veg

Parsellen ligger i Steinsdalen langs fylkesveg 715, cirka 10 kilometer øst for Osen sentrum. Dagens veg er preget av dårlig bæreevne og har en skarp og uoversiktlig sving. Det ligger flere tilstøtende avkjørsler som ikke tilfredsstiller krav om sikt.

Vegen over myra bygges opp med tilfredsstillende bæreevne. Vegens horisontal- og vertikalkurvatur bygges i henhold til dimensjonerende krav og avkjørsler reetableres med tilfredsstillende sikt. 

6) Hestmoen, cirka 1145 meter ny/utbedret veg

Parsellen ligger cirka 11 kilometer øst for Osen sentrum. Kurvatur er dårlig og det ligger flere tilstøtende avkjørsler med svært dårlig sikt. Det er også registrert kvikkleire. 

Horisontalkurvaturen i starten på parsellen rettes noe ut og avkjørsler bygges slik at sikt ivaretas. Geotekniske rapporter beskriver tiltak for å ivareta sikkerheten i områder med sensitiv grunn og kvikkleire.

7) Skarvåfossen – Almlifossen, cirka 1950 meter ny veg

Parsellen ligger cirka 15 kilometer øst for Osen sentrum. Her går dagens veg langs elva med høye skjæringer tett inntil vegbanen. I tillegg har strekningen krappe og uoversiktlige svinger som gjør at kravet til stoppsikt ikke blir tilfredsstilt.

Ny veg skal forseres nord for Skarvåsen, og bygges i jomfruelig terreng. Her vil ny veg ha en stigning på cirka 8% på vestlig side av Skarvåsen, og cirka 6% på østlig side. Det skal langs linja etableres flere lunneplasser for tømmer. Ved Moan vest i parsellen, skal det deponeres masser fra veganleggene.