80 dekar og 200 tonn mat

Norgeskjell søker om å få to nye lokasjoner til oppdrett av blåskjell på to lokasjoner i Åfjord. Hensynet til utvikling av bedriften og behov for arbeidsplasser er momenter som er brakt til torgs sammen med søknaden.

Ettallet viser hvor blåskjellanlegget skal ligge ved Lauvøya. De andre tallene er landbruk eller andre mulige kilder til påvirkning av vannkvaliteten.  

Anlegget i Skråfjorden er tenkt lagt i nærheten av holmen Bromsen nordøst for Grimstadøya i Skråfjorden.  

Nyheter

Den ene lokasjonen ligger ved Bromsen i Skråfjorden, og den andre ligger utenfor Lauvøya.

Søknadene ligger ute til høring fram til 14. januar.

Hver lokasjon er på 40 dekar, og de to skal til sammen kunne produsere inntil 100 tonn blåskjell hver i året.

- Norgeskjell AS ønsker å øke sin produksjon av blåskjell. Dette for å styrke økonomien i firma og sikre arbeidsplassene. For å øke produksjonen har firma behov for flere lokaliteter, skriver selskapet i sin søknad.

Forventninger

Oppdrettsselskapet har gjort undersøkelser av strømforhold og annet på begge plasser. På begge steder skal det være målt tilfredsstillende vanngjennomstrømming. Lokasjonenes beliggenhet i forhold til andre samfunnsfunksjoner er også redegjort for. Landbruksområder og eventuelle forurensningskilder er angitt på kart som ligger ved søknadene.

For lokasjonen ved Lauvøya nevnes tettstedet Lysøysund, et hyttefelt utafor tettstedet, fabrikken til Scanbio og flere landbruksvirksomheter. For anlegget i Skråfjordens vedkommende er det foruten landbruk Taubåtkompaniets kaianlegg som nevnes.


 

 

Her vil selskapet etablere et 40 dekar stort produksjonsanlegg

Norgeskjell AS søker om et areal på 40 dekar for å etablere et anlegg for produksjon av blåskjell i Bjugn kommune. - Vi forsøker alltid å unngå lokaliteter der det kan oppstå konflikter med andre interesser, forteller daglig leder.

 

  

Frykter dødelige konsekvenser av mudring

Fosen Vind DA har søkt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om tillatelse til mudring og dumping i forbindelse med arbeid på ny kai på Monstad i Åfjord.