Foreslår fritt skolevalg

Rådmannen forslår at det skal være fritt skolevalg for grunnskoleelevene i Indre Fosen kommune.

Stadsbygd skole er én av Indre Fosens seks offentlige grunnskoler. 

Nyheter

Torsdag skal fellesnemnda i Indre Fosen behandle saken om lokal forskrift for skolekretsgrenser i Indre Fosen.

Dette er forslaget politikerne skal ta stilling til:

1. Kapitlene 3-5 i lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune vedtas slik de foreligger.

2. For kapittel 4.4 velges alternativ A med denne ordlyden:

      a. Indre Fosen kommune har fritt skolevalg. Søknader om skoleplass ved annen skole enn nærskolen behandles av rådmannen. Skolebytte skjer til vanlig ved oppstart nytt skoleår eller kalenderår. Så fremt det er ledig kapasitet i annen skole enn nærskolen, skal søknaden innvilges.

      b. Barna skal gis anledning til å uttale seg før søknad om skolebytte fremmes. Når barna er over 12 år, skal det legges stor vekt på hva barna mener.

      c. I vedtaket vil det vanligvis ligge forutsetninger om at foresatte dekker ev. merutgifter til skoleskyss. Fylkeskommunens angivelse av akseptabel reisetid/ventetid kommer ikke til anvendelse for elever som går på annen skole enn nærskolen.

11 høringssvar

Saken har vært ute på høring, og det kom inn 11 høringssvar. De somønsket å gi svar ble bedt om å ta stilling til hvilket av de to alternativene som går på vedtak om skoleplass ved annen skole enn nærskolen de ønsker i forskriftet.

Dette er de to alternativene:

A: Indre Fosen kommune har fritt skolevalg. Søknader om skoleplass ved annen skole enn nærskolen behandles av rådmannen. Skolebytte skjer til vanlig ved oppstart nytt skoleår eller kalenderår. Så fremt det er ledig kapasitet i annen skole enn nærskolen, skal søknaden innvilges.

Barna skal gis anledning til å uttale seg før søknad om skolebytte fremmes. Når barna er over 12 år, skal det legges stor vekt på hva barna mener.

I vedtaket vil det vanligvis ligge forutsetninger om at foresatte dekker ev. merutgifter til skoleskyss.

Fylkeskommunens angivelse av akseptabel reisetid/ventetid kommer ikke til anvendelse for elever som går på annen skole enn nærskolen.

B: Søknader om skoleplass ved annen skole enn nærskolen behandles av rådmannen. For at en søknad om skoleplass ved annen skole enn nærskolen skal innvilges, skal det foreligge særlige grunner. Når det fattes vedtak om skoleplass ved annen skole enn nærskolen, skal det tas hensyn til avstand til den aktuelle skolen, samt trafikale eller topografiske hensyn.

I vedtaket vil det vanligvis ligge forutsetninger om at foresatte dekker ev. merutgifter til skoleskyss. Fylkeskommunens angivelse av akseptabel reisetid/ventetid kommer ikke til anvendelse for elever som går på annen skole enn nærskolen.

Hindrer stigmatisering

Tre av dem som har avgitt høringsuttalelse har svart nei til fritt skolevalg, én har svart vet ikke og sju er positive til fritt skolevalg.

FAU ved Åsly skole er positivt til fritt skolevalg og begrunner det blant annet med at det vil kunne gjøre det lettere for elever som ønsker å bytte skolemiljø på grunn av for eksempel utfordrende skolemiljø å få en ny start på en annen skole.

Indre Fosen Fremskrittsparti sier også ja til fritt skolevalg. Partiet skriver i sitt svar blant annet at fritt skolevalg vil kunne motvirke stigmatisering siden ingen i utgangspunktet vil vite hvorfor en elev bytter skole.

Frykter mye bytting

Elevrådet ved Mælan skole er negativt til fritt skolevalg. Her er rådets svar: Elevrådet har etter en lang diskusjons runde bestemt seg for alternativ B. Grunnen til dette er fordi at vi mener at de som skal bytte skole må ha en ordentlig grunn for å bytt skole så det plutselig ikke blir bytting fra skoler i hytt og pine

LES OGSÅ: Fritt i Rissa-ikke fritt i Leksvik