Sluttbehandling av «Rema 1000-tomta»

Torsdag skal arealutvalget i Rissa ha sluttbehandling på reguleringsplan for Rissa sentrum, det vil si gnr 122/318, som er den såkalte «Rema 1000-tomta».

Rema 1000-tomta.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

I tillegg til å tilrettelegge for utvikling og utbygging av forretningsvirksomhet, er det også planlagt for bil- og gangvegsystem til området. Planen omfatter også holdeplass for buss og park & ride.

Innspill til høringen

I løpet av høringsfristen kom det inn noen uttalelser.

Blant annet fra Fosen Naturvernforening som påpekte tidligere innvendinger mot forretningsdrift på området. De har pekt på at både barnehage, skole, helsetun og omsorgsboliger ligger i området, og mener at trafikkøkningen vil føre til sikkerhetsmessige problemer i trafikksammenheng. Foreningen har også påpekt at støy og ferdsel vil påvirke nærliggende boliger, skoler og andre institusjoner på en uheldig måte.

Fosen Naturvernforening ønsker en satsing på mer grønn struktur i Rissa sentrum. Foreningen mener også at planforslaget er i strid med kommunedelplan Rissa som er vedtatt i 2010.

Fortau

Tryllefløyten Musikkbarnehage som også er nabo til tomta, ønsker at det blir regulert til fortau på sørsiden av Årnsethflata og bedre gatebelysning.

De blir lovet at det reguleres til fortau på sørsiden av Årnsethflata.

Ønsket utvidelse

Rissa kraftlag har protestert fordi kraftlaget må stenge to av sine innkjøringer. Kraftlaget har tidligere søkt om å utvide sin tomt østover, altså i den retningen det nye Rema 1000-bygget er planlagt.

Vurderingen fra kommunens side er at Rissa kraftlag tidligere har kjøpt areal av kommunen, der deler av dette leies bort. Administrasjonen ser derfor ikke at kraftlaget har behov for ytterligere areal så lenge de har nesten fire dekar som de allerede eier.

Innstilling

Før sluttbehandling oppsummeres det med at planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn.

Rådmannens innstilling er at reguleringsplan for Rissa sentrum gnr 122/318 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

- Det er foretatt noen små endringer etter høringsuttalelsene, opplyser leder i arealutvalget, Rune Schei (H).

Strid om parkering

En del av diskusjonen har vært antallet parkeringsplasser. Kommunen har sagt at det nye forretningsbygget må tilrettelegges for flere etasjer, noe som krever flere parkeringsplasser. Dette har kommunen ikke fått gjennomslag for fra fylket.

- Vi er kommet til en omforent løsning. Noen plasser er fjernet, og vi har fått en løsning begge parter er tilfredse med, opplyser Schei.

Etter at saken er ferdigbehandlet i arealutvalget skal den til sluttbehandling i kommunestyret.


Fjerner dårlig masse

Arbeidet på tomta som skal gi plass til ny Rema 1000-butikk i Rissa sentrum er i gang.Fylkesmannen godtar ikke planen

Høringsfristen på reguleringsplanen for «Rema-tomta» i Rissa sentrum er ute. Innspill fra fylkesmannen stopper utbyggingen inntil ny plan er utarbeidet. - Vi må bare vente til alt er klart, sier utbygger Geir Dahle.