«Utveg» til 200 millioner

I dag godkjente fylkesutvalget i Trøndelag  at Fosenvegene får lyse ut anbudet på Fv 715 i Osen til 200 millioner kroner pluss medverdiavgift. – Jippi, kommenterer Knut Sundet i Fosenvegene.

Kartet viser Fv 715 Reppkleiv – Årgård gjennom Steinsdalen. Fylkesveg 715, Steinsdalen inngår som en del av bompengepakken «Fosenvegene – ei tim’ te by’n» -prosjektene  Foto: Fosenvegene

Nyheter

Med dette prosjektet rustes en av de fire inn- og utfartsårene til og fra Fosen kraftig opp.

Vedtaket er helt i tråd med Fosenvegene AS sine fastlagte prioriteringer og framdriftsplana som er lagt. Fylkesrådmannen tilrår også at prosjektet Reppkleiv – Årgård (Steinsdalen) nr 16 settes i gang.

Viktig åre

– Prosjektet er av stor viktighet for trafikksikkerhet og framkommelighet, spesielt for næringstrafikken, skriver fylkesrådmannen i si tilråding.

Med den følger også ei anbefaling om at vegen kan stenges i perioder og at prosjektorganisasjonen sørger for god informasjon til trafikantene.

Kostnadsanslaget ligger 198.3 millioner kroneruten merverdiavgift. Fylkesutvalget godkjenner, dersom det blir nødvendig, at vegen(e) kan stenges i korte perioder. Særskilt i tilknytting til sprengings og sikringsarbeider. Dessuten godkjennes perioder med nattestegning mellom kl 23:00 0g 05:00. Fylkesutvalget ber prosjektledelsen sørge for god informasjon til redningsetatene og andre berørte parter vedrørende eventuelle stenginger av vegen.

Bakgrunnen

Fosenpakken ble godkjent i FT sak 81/09 og av Stortinget i Stortingsproposisjon S124 14. juni 2011. Prosjektet er inndelt i tre pakker og 18 delprosjekter.

I FU sak 249/15 ble det vedtatt forsering/forskuttering av pakke 3, hvor fylkesutvalget ba Fosenvegene AS om å forsere utbygginga slik at alle prosjektene kan åpnes for trafikk i løpet av 2019.

Prosjektorganisasjonen for Fosenvegene AS ba om at det fattes vedtak for godkjenning av konkurranseutlysning av entreprise og oppstart av anleggsarbeidet for seks parseller på fv. 715 Reppkleiv – Årgård, (Steinsdalen), med en antatt kostnad på̊ kr 232,6 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Slingringsmonnet er på ti prosent opp og ned. Prosjektet inngår som nest siste delprosjekt i pakke 3.

Dårlig veg

Parsellene som skal utbedres ligger på̊ fylkesveg 715, mellom Osen sentrum og om lag 16 kilometer østover mot Namdalseid. Vegen har gjennomsnittlig bredde på̊ 5,8 meter, men dette varierer. Store deler av strekningen har en standard og geometri, som gjør at framkommelighet og sikkerhet ikke er tilfredsstillende. Sideterrenget og geometrien, gjør at dagens krav om stoppsikt, ikke alltid er tilfredsstilt. Strekninger har også̊ mange avkjørsler med dårlig utforming og redusert sikt.

For store deler av strekningen er dagens fartsgrense på̊ 80 kilometer timet og 70 kilometer i timen verken forsvarlig eller oppnåelig. Deler av strekningen har også̊ svak bæreevne som fører til setninger, spordannelse og oppsprukket asfalt.


Portrettet:

Einar har klokkertro på Roans framtid

Fra stua på Eian i Roan har ordfører Einar Eian (H) en mektig panoramautsikt ut mot havet. Lengst mot sør kan han se Linesøya i Åfjord og rett ut har han Almenningen, Ansteinsundet og Kaura fyrstasjon.

 

Taper trolig 2,7 mill. på elbiler i år

Fosenvegene regner med å tape 2,7 millioner kroner på at elbilistene ikke betaler bompenger i Fosenpakken.Se nyvegen fra lufta

– Legger igjen 100 millioner

 

Trafikkvekst over hele linja

I ferjesambandet Brekstad – Valset er det så langt i år 8,5 prosent mer trafikk enn i fjor.