Seks forslag til plassering av ny skole

På oppdrag fra formannskapet i Bjugn kommune har en prosjektgruppe presentert seks alternativer for plassering av ny skole i Botngård.

I sin utredning har prosjektgruppa lagt frem seks lokaliteter for plasseringen av ny skole.  Foto: Bjugn kommune

Hvor bør den nye skolen ligge?
Du må velge et alternativ
Nyheter

Prosjektgruppa, nedsatt av rådmannen, har utredet mulighetene for å bygge ny ungdomsskole i Botngård.

– Vi har ikke gjort noen konklusjoner, men har levert en anbefaling om å starte et forprosjekt til ny skole. Anbefalingen går ut på at skolebygningen skal settes opp på «Toppen-tomta», sier rådmann Emil Raaen fra talerstolen i Statens hus, under denne ukes kommunestyremøte.

LES OGSÅ: Politikerne vil ha ny skole i Botngård innen høsten 2019

Topp med «Toppen»

I utredningen kommer det frem at «Toppen-toma» - eller Alf Nebbs gate 11, om du vil - er prosjektgruppas anbefaling. Denne lokaliteten ligger i dag i øverste del av området hvr dagens Botngård skole ligger.

I bestillingen ble det spurt om hva som skulle til for å ferdigstille en ny ungdomsskole for 300 elever tidsnok til skolestart på høsten 2019.

Prosjektgruppa redegjorde for totalt seks alternativer. Alle alternativene har tilknytning til Alf Nebbs gate, men flere ble vurdert som ikke egnet.

Om «tomtevalg» skriver prosjektgruppa følgende:

Plassering av skolen er avhengig av flere faktorer, det må selvfølgelig være tilstrekkelig med plass, område må være regulert til formålet eller må være mulig med dispensasjon/omregulering og avstand til felles funksjoner (læringsareal, transport, parkering).

Det er på «Toppen», til høyre i bildet, at prosjektgruppa anbefaler at ny ungdomsskole bygges.  Foto: Google maps

Seks alternativer

De seks mulige lokalitetene prosjektgruppa foreløpig har kommet frem til, er:

1. Alf Nebbs gate 3 «Mølla» bygget/tomten

Området eies ikke av kommunen men kommer muligens til salgs i fremtiden når butikkene flyttes til et ny kjøpesentrum som er planlagt bygd. Området vurderes som ikke egnet.

Alternativ 1: Området eies ikke av kommunen, men kommer muligens til salgs i fremtiden når butikkene flyttes til et ny kjøpesentrum som er planlagt bygd.  Foto: Bjugn kommune

2. Alf Nebbs gate 12 «Doktorgården»

Område eies av kommunen, men er ikke regulert som undervisningsformål. Område kan muligens brukes til parkeringsareal. Området vurderes som ikke egnet.

Alternativ 2: Tilgjengelig tomteareal er cirka 1500 kvadratmeter, tilgangsvei til boligområdet nord for bygget er under regulering.  Foto: Bjugn kommune

3. Området mellom Fosen Videregående Skole og Alf Nebbs gate / tilbygg Fosen vgs

Området eies ikke av kommunen. En trenger tid til å komme til en avtale med fylke. Område vurderes teknisk egnet, men det vurderes at det vil bli umulig å bruke område innen gitte tidsramme.

Alternativ 3: Området er cirka 8000 kvadratmeter, men det er stort område i direkte nærhet lett tilgjengelig. Vurderes der for egnet på dette punkt, men må utredes.  Foto: Bjugn kommune

4. Arnfinn Astads vei 2B/C Internatbyggene/tomt

Byggene er på grunn av konstruksjon og alder ikke egnet som undervisningsareal og til å bygge her må eksisterende bygg rives.

Alternativ 4: Byggene er opprinnelig bygd som internat (1967). Per dags dato brukes disse til helsestasjon, kulturskole, voksenopplæring, frivilligsentral og ungdomsklubb.  Foto: Erik Eikebrokk

5. Bussholdeplass tomt

Området er for lite til å bygge en skole, men kan vurderes til å løse del av parkeringsproblematikken.

6. Alf Nebbs gate 11 Toppen tomt (prosjektgruppas anbefaling)

Området er regulert til formålet. Noe mindre avvik fra reguleringsplanen må løses for eksempel med dispensasjon. Det kan passe bra i sentrumsutviklingen å sette opp et nytt flott bygg som kan fungere som et «signalbygg» ved inngangen til Botngård. Samlet areal på tomten og eksisterende skolegården vurderes til å være tilstrekkelig som en skolegård. Eksisterende skolegård kan da optimaliseres slik at det kan brukes til flere barn.

«Toppen» er prosjektgruppas anbefaling.  Foto: Bjugn kommune

Tomten er ikke stor nok til å løse parkeringsbehov, her kan det finnes en løsning på andre områder, der i blant område, 2, 5 og effektivisering av eksisterende parkeringsareal. Regulerte av og påstigningssone bør også bygges.

Dagens bygg er i dårlig forfatning og bør tas ut av drift innen noen år, å rive bygget vil således ikke være et stort tap. En må i byggeperiode da finne alternativ areal til undervisning.

Beliggenhet vurderes til å være hensiktsmessig i forhold til avstand fra bussholdeplassen, Fvgs, bibliotek, Botngård skole, Bjugnhallen, Fosenhallen og gressbane.