Nye midler til gammel veg

Sameiet Fjellsaune har fått innvilget 76 500 kroner til restaurering av en gammel ferdselsveg. Midlene skal gå til å sette i stand den gamle nødsarbeidsvegen til Fjellsaunet.

Den gamle vegen til Fjellsaune går gjennom et forholdsvis vilt og utilgjengelig område.  

Nyheter

Søkeren er Sameiet Fjellsaunet ved Berit Opsal. Det ble søkt om 117 000 kroner i tilskudd. Det oppgis at tiltak er nødvendig for å hindre at gammel ferdselsvei til Fjellsaunet forfaller.

– Tiltaket er viktig for å bedre tilgjengelighet og opplevelseskvaliteten langs den gamle ferdselsvegen som går fra Brulia til Fjellsaunet i Kroken. Det innvilges tilskudd til rydding av skog for å få synliggjort den gamle steinsatte vegen, grusing, etablering av klopper, samt gjenåpning av grøfter i henhold til søknad, skriver saksbehandler i sitt positive tilsvar.

Spesielle miljøtiltak

Det er søkt om tilskudd til restaurering av nødsarbeidsvei til Fjellsaunet på eiendommen gnr. 54 /1.

Åfjord kommune har behandlet søknaden i henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 04.02.2004. Tiltaket er vurdert å være i henhold til bestemmelsene i forskriften. Tiltaket vil ikke berøre naturmangfoldet. Tiltaket er derfor ikke vurdert etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven (NML), §§ 8-12.

Brevet fra kommunen er datert 28. september og klagefristen på vedtaket er tre uker fra denne dato.