Går mot underskudd

Et stort merforbruk innen oppvekstsektoren i tillegg til noe merforbruk i andre sektorer gjør at prognosene for Rissa kommune gir et merforbruk på 1,75 millioner kroner i 2017.

Tertialrapporten for 2. tertial viser at det ligger an til et underskudd i Rissa i 2017.  Foto: Arkiv

Nyheter

Det viser tertialrapporten for 2. tertial.

Det er fortrinnsvis skolene i kommunen som har det største overforbruket med et merforbruk på 966.000 kroner.

Barnehagene ligger an til et merforbruk på 195.000 kroner og PPT med 117.000 kroner.

Barnevern har en prognose på 300.000 kroner i merforbruk på grunn av at det har blitt flere tiltak enn budsjettert.

Flere forhold

- Merforbruket skyldes flere forhold, opplyser oppvekstsjef Finn Yngvar Benestad. I barnehagene ble det tatt inn flere barn enn budsjettert for å oppfylle retten til barnehageplass.

- To av skolene har hatt utfordringer med økonomien, noe som skyldes faktorer som skolene ikke har fullt herredømme over. Noe av merforbruket kan tas inn ved fondsmidler, noe må budsjettjusteres, opplyser Benestad.

Innenfor eiendom har det vært mer aktivitet på Hysnes enn forventet. Dette har ført til økt energibruk til oppvarming. Her er prognosen 300.000 kroner i merforbruk.

På eiendomsforvaltning er prognosen 430.000 kroner i merforbruk. Dette forklares med grøntarbeid som det ikke var budsjettert med, i tillegg til økte energipriser.

Leieavtale gir inntekter

Det positive i tertialrapporten er framtidige leieinntekter etter at Unicare Helsefort har signert en leieavtale med Rissa kommune. Fra 1. januar 2018 vil kommunen få inn en årlig leie for bygningene på Hysnes på 4,9 millioner kroner.

Når det gjelder «penger på bok» har Rissa kommune sine investeringer i to ulike fond. I Grieg Investor står det nå 77,9 millioner kroner. I Allegrio Kapitalforvaltning er det 52,3 millioner kroner.

Rissa kommune har en gjeld på 857 millioner kroner med en gjennomsnittlig rente på 1,71 prosent.

LES OGSÅ:


Rundt 40 nye arbeidsplasser til Hysnes

Det private helseforetaket Unicare har inngått en storkontrakt med Helse Midt-Norge RHF om å starte et nytt rehabiliteringstilbud med 38 plasser på Hysnes i Hasselvika i Rissa.