Gullår for oppdrettsnæringa

Foreløpige beregninger fra Fiskeridirektoratet viser så lang at fjoråret var et gullår for norske produsenter. Driftsmarginene er de høgeste sia en begynte å måle denne variabelen i 1982, men kostnadene øker også.

Det er gode tider i opdrettsnæringa, men kostnadene har også økt mye de siste åra.  

Nyheter

Ifølge Fiskeridirektoratet er driftsmarginen på 36,6 prosent er den høgeste gjennomsnittlige driftsmargin som er registrert for norske produsenter av laks og regnbue­ørret siden lønnsomhetsundersøkelsen begynte. Kun to ganger tidligere er det registrert en gjennomsnittlig driftsmargin på over 30 prosent. Dette skjedde i åra 2006 og 2010.

Tallene er basert på 63,1 prosent av alle kommersielle tillatelser i drift med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i 2016.

Gjennomsnittlig driftsmargin gikk opp fra 19,4 prosent i 2015 til 36,3 prosent i 2016. Men mørke skyer, i form av høge kostnader, truer lønnsomheten. 

Gode priser

Årsaken til økning i gjennomsnittlig driftsmargin er høg kilospris. Gjennomsnittlig salgspris per kilo har de siste åra vært høg, men i 2016 oppnådde oppdretterne spesielt høy salgspris. Gjennomsnittlig salgspris per kilo solgt laks var kr 50,97 i 2016, en økning på hele 47 prosent sammenlignet med 2015. Gjennomsnittlig salgspris per kilo solgt regnbueørret økte med nesten 57 prosent fra 2015 til 2016, og var i gjennomsnitt kr 48,22 i 2016.

Prisgitt markedet

Til tross for et meget godt økonomisk resultatet i 2016, viser ­resultatene for lønnsomhet at kostnadsnivået er økende og høgt. Næringen er dermed i økende grad prisgitt høge laksepriser for å oppnå god fortjeneste.

Gjennomsnittlig produksjonskostnad per kilo økte med 18,6 prosent fra 2015 til 2016. Produksjonskostnaden i gjennomsnitt per kilo var kr 31,02 i 2016.

Vi har sett en økning i produksjonskostnadene de siste årene. Den gjennomsnittlige produksjonskostnaden var på sitt laveste i 2005. Da var gjennomsnittlig produksjonskostnad per kilo 17,76 kroner, omregnet til 2016-kroner.

Økende kostnader

En sammenligning av produksjonskostnadene i 2016 med 2005 viser at gjennomsnittlig produksjonskostnad per kilo er 78,5 prosent høgere i 2016. Det er spesielt kostnadsposten «annen driftskostnad» som har økt i perioden, men også andre kostnader er vesentlig høgere i 2016 sammenlignet med 2005.

Kostnadene til vedlikehold av utstyr samt kostnader knyttet til fiskehelse og miljø utgjør en stor del av kostnadsposten «annen drifts­kostnad». Miljø og vedlikeholdskostnader utgjorde 19,8 prosent og kostnader knyttet til fiskehelse 23 prosent av annen driftskostnad i 2016. Andre kostnader som inngår i kostnadsposten «annen driftskostnad» er kostnader ved annen virksomhet (eksempel slakteri, brønnbåt etc.) og rene administrasjonskostnader.

Undersøkelsen viser også at produksjon pr. årsverk har gått ned fra 2015 til 2016. Det betyr at det nå må flere ansatte til for å produsere samme mengde fisk. Gjennomsnittlig produksjon pr. årsverk var på 302 484 kg i 2016.

De endelige tallene ventes å foreligge i november.