Småbåtforeninga får bygge

Etter en del fram og tilbake har Linesøy småbåtforening fått kommunal godkjenning av  siott arbeid med å gjøre ferdig småbåthavna.

Arkivbilde av småbåthavna fra 2008.   Foto: Torfinn Hansen

Nyheter

Det er Olaf Rovik som søker på vegne av båtforeninga.

– Godkjenningen kan betraktes som byggetillatelse, og det omsøkte tiltaket kan oppstartes, skriver saksbehandler i sitt brev til foreninga ved Rovik.

Graving

Tiltaket ligger etter Reguleringsplan for Moen gnr. 106 bnr. 2 i område regulert til formålet. Tiltakene omfatter oppgraving av fjæregrunn innenfor molo og deponering av masser i regulert friområde på land.

Plan- og byggesaksavdelingen gir i henhold til Plan- og bygningslovens (Pbl) § 20-1

byggetillatelse for oppgraving og deponering av fjæregrunn i Linesøy småbåthavn på gnr.

106, bnr. 2 som omsøkt.

Bakgrunnen for godkjenninga er blant annet at arbeidet med etablering av småbåthavna i form av adkomst, masseuttak og bygging av molo ble godkjent som meldingssak i henhold til reguleringsplanen i 1996. Dette arbeidet omfattet også oppgraving av fjæregrunn som etter prosjektbeskrivelsen den gang skulle brukes til adkomstvegen og lagres i området hvor steinmassene for moloen ble tatt ut.

Uferdig

I følge orienteringa fra søker, ble ikke oppgravingen av fjæregrunn ferdig. Dette ønskes nå ferdigstilt. I forbindelse med høring av planforslaget i 1995, ble det ikke påpekt noe behov for eventuelle undersøkelser om forminner i sjø ved området hvor småbåthavna var planlagt bygd.

– Sjøl om det nå er økt fokus på dette, er det vel også svært lite sannsynlig at finnes. En vet ikke om noen forlis eller annen virksomhet ved eller i sjøen der, anfører kommunens saksbehandler i sin utredning.

Løsmasser

Ved befaring 7. juli 2017 ble det anført at massene som skal tas opp fra fjæra skal planeres uti et småkupert område ovenfor flomålet i området bak regulert badeområde som er regulert til friområde på land og landbruksområde. Fjæremassene antas ikke å inneholde forurensning. Det har ikke vært forurensende virksomhet i området. Det ble også understreket fra kommunens side at det må under utførelsen tas behørig hensyn til den naturlige badestranda slik at den beholdes intakt. Det foreligger erklæringer om ansvarsretter i henhold til gjeldende gjennomføringsplan.