Må vente til slutten av året

Fylkestingspolitikerne i Nord-Trøndelag har sagt ja til en videregående skole i Vanvikan. Kollegaene i sørfylket har ikke bestemt seg foreløpig.

Ennå tar det litt tid før det blir avgjort om det blir bygd en ny videregående skole i Vanvikan. 

Nyheter

Opprettelsen av en felles ny videregående skole i Vanvikan var av avgjørende betydning for mange leksværinger da de stemte ja til kommunesammenslåing med Rissa. Kommunestyrene i begge kommunene vedtok før folkeavstemmingen enstemmig et punkt i intensjonsavtalen om kommunesammenslåing om at det skal arbeides for å opprette en felles videregående skole i Vanvikan.

Utredning

Mange har ventet på et klart svar fra fylkestinget i Sør-Trøndelag, men det kan drøye ennå en tid før det kommer.

I sak 92/16 gjorde fylkestinget følgende vedtak 15. juni 2016:

1. Fylkestinget ber om at rådmannen foretar videre utredning av spørsmålet om sammenslåing av Rissa og Leksvik videregående skoler, med spesielt vekt på følgende:
Økonomien i prosjektet, herunder tomtekostnad, inntekt som følge av eventuelt salg av dagens bygningsmasse og tomt, og besparelser som følge av at man går fra to til en skole.
Det totale transportbehovet og skysskostnader.
Skolestørrelse og mulig tilbudsstruktur, og hvordan dette påvirker elevtallet.
Involvering av aktuelle aktører som næringsliv, idrett og frivillighet.
2. Spørsmålet om sammenslåing og eventuell lokalisering av ny skole, må ses i sammenheng med diskusjonen om tilbudet på Fosen som helhet. Ny sak om Rissa
og Leksvik videregående skoler legges fram i løpet av 2017 og må sees i sammenheng med samlet skolestruktur og ressursbruk i det nye fylket.

Fylkeskommunen bestemmer

Fellesnemnda for Indre Fosen kommune gjorde i oktober 2016 et vedtak om selv å starte et prosjekt om utviklingsarbeidet for en felles videregående skole i Vanvikan. Det fikk fylkestinget til å gjøre følgende vedtak i møtet 4. desember 2016:

Fylkeskommunen som skoleeier skal ha en førende rolle i utredningsarbeidet om mulig sammenslåing av Leksvik og Rissa videregående skoler. Fylkesrådmannen bes innlede dialog med Indre Fosen kommune om roller, ansvar og samarbeid i utredningsarbeidet.

Fellesnemnda i Trøndelag

- Det er mange utredninger som skal gjøres, og vi har prøvd å gå i samarbeid med Indre Fosen kommune slik at vi ikke gjør doble utredninger, sier opplæringsdirektør Inger Johanne Christensen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Hun tror utredningen fylkeskommunen skal gjøre ikke blir ferdig før til Fellesnemnda i Trøndelags møte i desember 2017.

- Nå blir saken om videregående skoler i Rissa og Leksvik løftet inn i Fellesnemndas møte desember. Hele utredningen blir ikke ferdig før til dette møtet. Det er mulig deler av den kan bli lagt fram litt tidligere, sier Christensen.

Fellesnemnda i Trøndelag består av dagens to fylkesting hvor Sør-Trøndelag har 43 representanter og Nord-Trøndelag har 35.

LES OGSÅ: Vurderer en fjerde tomt for ny skole